Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Heykel sanatında değişen malzeme tutumları bağlamında 1960 sonrası heykelde yumuşak malzemelerin ortaya koyduğu yeni olanaklar 

  Hiçyılmaz, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  İnsanlık tarihi boyunca üretilen sanatsal nesnelerde kullanılan malzemelerin çeşitliliği teknolojinin ilerlemesi ve yeni malzemenin ulaşılabilirliğiyle paralel bir gelişim göstermiştir. Toplumların inançları, gelenekleri, ...
 • Heykel sanatında hazır nesne kullanımı 

  Taşkın, Ufuk Güneş (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Heykel sanatı, insanlığın varoluşundan itibaren toplumların yaşam koşullarındaki değişimler doğrultusunda maddesel, biçimsel ve düşünsel dönüşümler geçirmiştir. İnsanlık tarihinde her çağın kendi dinamikleri içerisinde ...
 • İnsan doğa ilişkisi bağlamında 1960 sonrası sanatta doğaya yönelimler 

  Türkdoğan, Gizem (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  1960 sonrası Arazi Sanatı ve Ekolojik Sanatın çıkış noktası ve temelleri doğa felsefesine dayandırılmıştır. Bu sanatların doğa ile kurmuş olduğu bağların çözümünde, doğada süregelen ilişkilerin tümünü kapsayan doğa ...
 • Heykelden eyleme: Kamusal müdahale sanatı 

  Çimenci, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Kentsel sorunlara getirilen alternatif yaklaşımlar son yıllarda yapılan akademik ve sanatsal çalışmalarla birlikte artış göstermiştir. Çoğu zaman kent teorisi ve siyasal aktivizm ile diyalog halinde oldukları ve çeşitli ...
 • Heykel sanatında üç boyutlu baskı teknolojilerinin kullanımı 

  Uygan, Ozan (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Heykel Sanatı tarih öncesi çağlardan itibaren üretim tekniklerinin dönemlere uygun olarak değiştiği aşamalara sahiptir. Zaman içerisinde değişen ve evrimleşen teknikler, hey-kelin tasarım ve yapılma sürecine etki etmektedir. ...
 • Heykel sanatına göstergebilimsel bir yaklaşım 

  Yılmaz, Ercan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Geçmişten bugüne sanatlar farklı bilimsel araştırma yöntemleri ışığında incelenegelmektedir. Çağımızdaki bilimsel araştırma yöntemlerinden biri de Göstergebilim'dir. Günümüze değin Göstergebilimsel Yöntem'le Mimarlık, ...
 • Modern sanat tarihinde akımlar içinde heykel sanatı 

  Öztürk, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 1996)
  Modern sanat 20. yüzyılda geleneklerle bağlarını koparmış teknik gelişmeye ayak uydurmuştur. Modern çağda sanatlar kendilerine özgü araçlarla yenilikçi, aykırı, sarsıcı bir biçim anlayışı ile çalışırlar. Sanatın dinden ...
 • Soyutlamacı yaklaşımla kavram biçimlendirmeleri 

  Bay, Figen (Anadolu Üniversitesi, 1996)
  "Soyutlamacı Yaklaşımla Kavram Biçimlendirmeleri" adlı bu araştırma, aşağıdaki şu başlık ve alt başlıklar altında toplanmıştır. Soyut sanat üzerine ; "Soyutlayıcı Sanat", "Soyut Sanatta Biçim" , "Biçim-içerik - Öz", ...
 • Rönesans, geçiş dönemi ve barok sanatta İtalyan heykel anlayışı 

  Avcı, Ahmet (Anadolu Üniversitesi, 1997)
  "Rönesans, geçiş dönemi ve barok sanatta İtalyan heykel anlayışı" konulu bu araştırma tezi iki bölümden oluşmaktadır. Kaynağını Eski Yunan ve Roma'dan alan Rönesans hareketi, bilindiği gibi, önce İtalya'da kendini göstermistir. ...
 • Metal heykel uygulamalarında malzeme ve tekniklerin biçimlendirmeye etkisi 

  Yılmaz, Selçuk (Anadolu Üniversitesi, 1994)
  Metal heykelciliğinde biçimlendirme, dökümün yanısıra, bükme, çekiçleme, kesme, kaynaklama, lehimleme, perçinleme (sıcak-soğuk-bi- çimlendirme) ve çeşitli ısıl işlemler kullanılarak yapılmaktadır. Uygulanan tekniklerin ...
 • Kent dinamiği ve heykel : (Türkiye'ye bakış) 

  Ercan, Saim Gökhan (Anadolu Üniversitesi, 1994)
  Heykel sanatı, ortaya çıkışından günümüze değin, biçimlen- dirildiği malzeme yapısından kaynaklanan bir tutumla, ''dış mekan sanatı'' olma ayrıcalığını kazanmış bir sanat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih içinde her ...
 • Heykel ve strüktür 

  Ercan, Hülya (Anadolu Üniversitesi, 1994)
  İnsanoğlunun bilinmezliklerini cevaplayan, biçimlendirmele- rindeki oran çözümlemelerine ve geometrik organizasyonlarına kaynak olan doğa sistemleri; görsel sanatların plastik problemlerine bu sentezler yoluyla yön ...
 • Teknoloji ve çağdaş heykel 

  Yoncacı, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2003)
  Sanat, başlangıcından günümüze kadar, sürekli ait olduğu çağın gerçekleriyle iç içe olmuş ve bu gerçekleri yansıtmıştır. 20. yüzyıl değişimler ve gelişimler çağıdır. Gerek teknik ve bilimsel yönden, gerekse toplumsal yaşam ...
 • Gargoyle 

  Eren, Toygan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Türkiye'de toplumsal yaşam Batı kültürünü örnek almış, sanatı da daha çok Avrupa sanatının etkisi altında gelişmiştir. Sanatsal uğraşılar bireysel çıkışlar seviyesinden ileri gidememiş ve bu nedenle kendine özgü bir sanat ...
 • Heykelde espas 

  Uz, Nurbiye (Anadolu Üniversitesi, 1996)
  Espas, Türkçe karşılığı, derinlik, aralık, boşluk, mekan, uzay, alan, atmosfer, perspektif vb. olan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kavram, bütün sanatlarda oluştuğu gibi, heykelin üç boyutlu yapısıyla diğerlerinden ...
 • Heykel malzemesinde camın kullanım örnekleri ve estetik öğeler, ölçütler, değerler 

  Koçan, Tekin (Anadolu Üniversitesi, 2001)
  Camın öyküsü yansımayla başlar. Saydam geçirgenliği olan varlığını ışıkla gösterir. Yaşamın her alanında kullanılan, başkalarının dünyasına sızan tarihin bir yerinde bulunmuş olan cam sanatçıları tarafından üretilmiş, ...
 • Heykel sanatında figüratif anlatım ve artistik anatomi 

  Atalay, Rahmi (Anadolu Üniversitesi, 1998)
  Heykel sanatında figüratif anlatım ve artistik (sanatsal) anatomi başlıklı inceleme konumuzun ilk bölümünde günümüze kadar, figür ve figüratif görünümlerde varlık değeri kazanmış olan plastik sanatlar içinde ; figür, form ...
 • Ana Tanrıça'nın Anadoluda biçimsel değişimi ve günümüz Türk heykel sanatına yansımaları 

  Aydoğdu Yılmaz, Hatice (Anadolu Üniversitesi, 2010)
  Bu tez çalışmasının birinci bölümünde kadının Anadolu toplumu içerisindeki rolü ve gücü, doğurganlığına bağlı olarak tanrıçalastırılması, Ana Tanrıça’nın doğayla, insanlarla ve hayvanlarla olan ilişkisi ve tanrıça inancı ...
 • Modern heykel sanatında yaratıcılık 

  Önder, Aydın (Anadolu Üniversitesi, 2005)
  Bu çalışmada, modern dönem (modernizm) ve modern dönemde heykel sanatının, yaratıcılık açısından değerlendirilmesi göz önüne alınarak bir araştırma yapıldı. Modernizm nedir? Modern ve modernizm arasındaki farklar nelerdir? ...
 • Heykelde form algısı 

  Okkay, Füsun (Anadolu Üniversitesi, 1998)
  Bu çalışmada, her formun görme yoluyla yani görsel algı yolu ile duyuma ; izlem ve sezgi olarak pek çok imgelemi yollaması ve bu yolla bakan kişide yeni anlam, duygu ve düşünce yaratma çabası anlatılmaya çalışılmıştır. Bir ...

View more