Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGündoğan, Aslı
dc.date.accessioned2020-07-24T07:50:25Z
dc.date.available2020-07-24T07:50:25Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationGündoğan, A. (2020). İlkokul öğrencilerinin gözünden Hayat Bilgisi dersi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10 (1), 31-53.en_US
dc.identifier.issn2146-4014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/24354
dc.description.abstractBu araştırmada ilkokul öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda fenomenolojik desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Uşak ilindeki bir ilkokulda öğrenim gören 20 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmış; ses kayıt cihazı ile kayıt altına alnımıştır. Verilerin analizinde tematik analizden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler hayat bilgisi dersinin kapsamına yönelik gerçek yaşamla ilgili olduğunu, günlük sorunlarla başa çıkabilmede kimi bilgi ve beceriler kazandırdığını, temel değer ve düşünceleri barındırdığını ve onların eğlenme gereksinimlerini karşıladığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, öğretmen rolünü geleneksel özelliklerle ilişkilendirmişler; öğrencilerin pasif roller üstlendiği belirtmişlerdir. Bunun yanında öğrencilerin Hayat Bilgisi dersini ders dışı etkinliklerle işlemek istedikleri ancak bunu gerçekleştiremedikleri belirlenmiştir. Dersin değerlendirme boyutunda, öğretmenin sıklıkla test, soru-yanıt tekniklerini kullanmayı tercih ettiğini ortaya çıkmıştır. Son olarak araştırmada Hayat Bilgisi dersinin öğretmen ve öğrenciler tarafından her zaman olmasa bile kimi zamanlarda ihmal edilebildiği ve derse olduğundan daha fazla önem verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the perceptions of primary school students towards life sciences courses. The study was conducted using qualitative research method. In this respect, the phenomenological design was applied. The participants of the study consisted of 20 primary school third grade students in primary school in Uşak. Research data were collected by semistructured interviews; recorded with voice recorder. For the analysis of the data, thematic analysis was applied. According to the results of the research, the students stated that they are related to real life in the scope of life science course, they gain some knowledge and skills in coping with daily problems, and they contain basic valuesand thoughts and meet their entertainment needs. The students associated the role of teacher with traditional features; stated that students play passive roles. In addition, it was determined that students wanted to study Life Science course with extracurricular activities but could not do it. In the evaluation dimension of the course, it was revealed that the teacher frequently preferred to use test and question-answer techniques. Finally, in the research, it was concluded that Life Science course can sometimes be neglected, if not always, by teachers and students, and more importance should be given to the course.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHayat Bilgisien_US
dc.subjectTemel Eğitimen_US
dc.subjectÖğrencileren_US
dc.subjectLife Sciences Courseen_US
dc.subjectPrimary Educationen_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.titleİlkokul öğrencilerinin gözünden Hayat Bilgisi dersien_US
dc.title.alternativeLife sciences course from primary school students perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI)en_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record