Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Nurcan
dc.date.accessioned2019-10-20T21:12:29Z
dc.date.available2019-10-20T21:12:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnME1ETTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/18948
dc.description.abstractSatış faaliyeti, işletmelerin gelir getiren ve dış dünya ile bağlantısını sağlayan en önemli süreçtir. Emlak işletmeleri, satış faaliyetleri sonucunda yalnızca gelir elde etmezler aynı zamanda, gerek müşterileriyle gerekse dış dünyanın diğer unsurlarıyla ilişkiler geliştirerek, bu pazarlarda uzun dönemli konumlarını da belirlerler. Günümüz emlak işletmeleri, daha nitelikli ve bilgili bir taleple karşı karşıya bulunmaktadır. Nitelikli ve bilgili müşteriler, emlak işletmelerinin gelişen ve değişen pazarlarda rekabet güçlerini zorlamakta ve pazarda ayakta kalabilmeleri her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu çalışma, emlak pazarında yer alan aracı işletmelerin pazarda daha rekabetçi olmaları için, satış elemanlarının; satış ve müşteri odaklılık ile ilgili algıları başta olmak üzere, uyarlanmış satış becerileri, müşteriye ilişkin tutumları ve kişisel performans algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, Eskişehir ilinde 363 emlak satış elemanı üzerinde bir saha araştırması yapılmıştır. Saha araştırması için, emlak satış elemanlarına uygulanmak üzere Saxe ve Weitz tarafından geliştirilen SOCO ölçeğinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, SPSS programı yardımı ile analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSelling facility is the most important process in getting income and contacting with the external world for companies. Real estate agents do not get income only by selling activities, but also establish relations with both their customers and other components of the external world.. In this way, they indicate their positions in the markets.Today, the real estate agents encounter more qualified and sophisticated demands. The qualified and sophisticated customers forces the real estate agents developing and improving in the abilities of standing against the competititon. This survey aims to identify firstly sale and costomer arientation, adapting selling skills, their attitutes to customers and personal performance perceptions in order to be more competitive in the real estate market. )RU WKLV SXUSRVH D ILHOG VXUYH\ ZDV FRQGXFWHG LQ (VNLşHKLU DQG VDOHVPHQ ZHUH LQFOXGHG LQ WKH VXUYH\ For the survey, the SOCO scale developed by Saxe and Weitz was used.. The results were analyzed bu adopting SPSS programen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleEmlak Satış Elemanlarının Satış ve Müşteri Odaklılıkları, Uyarlanmış Satış Becerileri ve Kişisel Performans Algıları Üzerine Bir Saha Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA Field Sur Vey On Sale and Customer Orienta Tion, Adapting Selling Skills and Personal Performance Per Cept Ons of Real Es Ate Salesmenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage631en_US
dc.identifier.endpage646en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record