Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 29, listelenen: 1-20

  • Metal heykel uygulamalarında malzeme ve tekniklerin biçimlendirmeye etkisi 

   Yılmaz, Selçuk (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Metal heykelciliğinde biçimlendirme, dökümün yanısıra, bükme, çekiçleme, kesme, kaynaklama, lehimleme, perçinleme (sıcak-soğuk-bi- çimlendirme) ve çeşitli ısıl işlemler kullanılarak yapılmaktadır. Uygulanan tekniklerin ...
  • Kent dinamiği ve heykel : (Türkiye'ye bakış) 

   Ercan, Saim Gökhan (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Heykel sanatı, ortaya çıkışından günümüze değin, biçimlen- dirildiği malzeme yapısından kaynaklanan bir tutumla, ''dış mekan sanatı'' olma ayrıcalığını kazanmış bir sanat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih içinde her ...
  • Heykel ve strüktür 

   Ercan, Hülya (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   İnsanoğlunun bilinmezliklerini cevaplayan, biçimlendirmele- rindeki oran çözümlemelerine ve geometrik organizasyonlarına kaynak olan doğa sistemleri; görsel sanatların plastik problemlerine bu sentezler yoluyla yön ...
  • Modern sanat tarihinde akımlar içinde heykel sanatı 

   Öztürk, Filiz (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Modern sanat 20. yüzyılda geleneklerle bağlarını koparmış teknik gelişmeye ayak uydurmuştur. Modern çağda sanatlar kendilerine özgü araçlarla yenilikçi, aykırı, sarsıcı bir biçim anlayışı ile çalışırlar. Sanatın dinden ...
  • Soyutlamacı yaklaşımla kavram biçimlendirmeleri 

   Bay, Figen (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   "Soyutlamacı Yaklaşımla Kavram Biçimlendirmeleri" adlı bu araştırma, aşağıdaki şu başlık ve alt başlıklar altında toplanmıştır. Soyut sanat üzerine ; "Soyutlayıcı Sanat", "Soyut Sanatta Biçim" , "Biçim-içerik - Öz", ...
  • Heykelde espas 

   Uz, Nurbiye (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Espas, Türkçe karşılığı, derinlik, aralık, boşluk, mekan, uzay, alan, atmosfer, perspektif vb. olan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kavram, bütün sanatlarda oluştuğu gibi, heykelin üç boyutlu yapısıyla diğerlerinden ...
  • Rönesans, geçiş dönemi ve barok sanatta İtalyan heykel anlayışı 

   Avcı, Ahmet (Anadolu Üniversitesi, 1997)
   "Rönesans, geçiş dönemi ve barok sanatta İtalyan heykel anlayışı" konulu bu araştırma tezi iki bölümden oluşmaktadır. Kaynağını Eski Yunan ve Roma'dan alan Rönesans hareketi, bilindiği gibi, önce İtalya'da kendini göstermistir. ...
  • Heykelde form algısı 

   Okkay, Füsun (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Bu çalışmada, her formun görme yoluyla yani görsel algı yolu ile duyuma ; izlem ve sezgi olarak pek çok imgelemi yollaması ve bu yolla bakan kişide yeni anlam, duygu ve düşünce yaratma çabası anlatılmaya çalışılmıştır. Bir ...
  • Heykel sanatında figüratif anlatım ve artistik anatomi 

   Atalay, Rahmi (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Heykel sanatında figüratif anlatım ve artistik (sanatsal) anatomi başlıklı inceleme konumuzun ilk bölümünde günümüze kadar, figür ve figüratif görünümlerde varlık değeri kazanmış olan plastik sanatlar içinde ; figür, form ...
  • Heykel malzemesinde camın kullanım örnekleri ve estetik öğeler, ölçütler, değerler 

   Koçan, Tekin (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Camın öyküsü yansımayla başlar. Saydam geçirgenliği olan varlığını ışıkla gösterir. Yaşamın her alanında kullanılan, başkalarının dünyasına sızan tarihin bir yerinde bulunmuş olan cam sanatçıları tarafından üretilmiş, ...
  • Gargoyle 

   Eren, Toygan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Türkiye'de toplumsal yaşam Batı kültürünü örnek almış, sanatı da daha çok Avrupa sanatının etkisi altında gelişmiştir. Sanatsal uğraşılar bireysel çıkışlar seviyesinden ileri gidememiş ve bu nedenle kendine özgü bir sanat ...
  • Heykel sanatına göstergebilimsel bir yaklaşım 

   Yılmaz, Ercan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Geçmişten bugüne sanatlar farklı bilimsel araştırma yöntemleri ışığında incelenegelmektedir. Çağımızdaki bilimsel araştırma yöntemlerinden biri de Göstergebilim'dir. Günümüze değin Göstergebilimsel Yöntem'le Mimarlık, ...
  • Teknoloji ve çağdaş heykel 

   Yoncacı, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Sanat, başlangıcından günümüze kadar, sürekli ait olduğu çağın gerçekleriyle iç içe olmuş ve bu gerçekleri yansıtmıştır. 20. yüzyıl değişimler ve gelişimler çağıdır. Gerek teknik ve bilimsel yönden, gerekse toplumsal yaşam ...
  • Modern heykel sanatında yaratıcılık 

   Önder, Aydın (Anadolu Üniversitesi, 2005)
   Bu çalışmada, modern dönem (modernizm) ve modern dönemde heykel sanatının, yaratıcılık açısından değerlendirilmesi göz önüne alınarak bir araştırma yapıldı. Modernizm nedir? Modern ve modernizm arasındaki farklar nelerdir? ...
  • Çağdaş heykelde tasarım süreci 

   Özdemir, Soner (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   İnsanı diğer canlılardan ayıran başlıca özelliği ihtiyaçlarını karşılayacak objeler üretebilmesidir. Bu şekilde üretilen her obje bir tasarım sürecinden geçer. İşlevsel bir özelliği olmasa da sanatsal üretim de bir tasarım ...
  • Ana Tanrıça'nın Anadoluda biçimsel değişimi ve günümüz Türk heykel sanatına yansımaları 

   Aydoğdu Yılmaz, Hatice (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Bu tez çalışmasının birinci bölümünde kadının Anadolu toplumu içerisindeki rolü ve gücü, doğurganlığına bağlı olarak tanrıçalastırılması, Ana Tanrıça’nın doğayla, insanlarla ve hayvanlarla olan ilişkisi ve tanrıça inancı ...
  • 20. yüzyıl heykelinde görsel ve düşünsel değişimler 

   Çekderi, Arif (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Bu çalışmada 20.Yüzyılda heykelin, sanat akımları ile olan ilişkileri, en çok öne çıkan örnekler üzerinden incelenerek, heykel sanatının gelişim sürecinde, geçirmiş olduğu değişimler ele alınmıştır. İlk çağdan 19.Yüzyılın ...
  • 1960 sonrası heykelin sunumu ve sergileme tasarımları 

   Öztürk, Ceylan (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Tarihi boyunca heykelin yapısını temsil eden sunumunun ve heykelin bir sonucu olan sergilenmesinin, 1960 yılından sonraki dönemlerdeki değişimi irdelenmiştir. 1960 yılına kadar olan dönemlerdeki sunum ve sergileme ...
  • Matematik ve geometrinin heykel sanatına etkisi 

   İrhan, Aslı (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   Diğer canlılardan farklı olarak düşünebilme yetisine sahip olan insanoğlu varoluşundan beri yasadığı dünyayı anlamlandırmaya ve tanımaya çabalamıştır. Bu bağlamda giderek artan işlevsel düşünceler üretmiş ve bunları aktarmak ...
  • Modernizm ve sonrası kaidesinden kurtulan heykel 

   Soyal, Ergin, 1982- (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   Heykel Sanatı insanlık tarihinden bu yana var olan ve sürekliliğini koruyan bir sanat dalıdır. Heykele yüklenilen anlam zaman içerisinde yerini sanatçının heykele yüklediği anlama bırakır. Duygu ve düşüncelerini eserlerinde ...