Advanced Search

Now showing items 1-20 of 29

  • 1960 sonrası heykelin sunumu ve sergileme tasarımları 

   Öztürk, Ceylan (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Tarihi boyunca heykelin yapısını temsil eden sunumunun ve heykelin bir sonucu olan sergilenmesinin, 1960 yılından sonraki dönemlerdeki değişimi irdelenmiştir. 1960 yılına kadar olan dönemlerdeki sunum ve sergileme ...
  • 20. yüzyıl heykelinde görsel ve düşünsel değişimler 

   Çekderi, Arif (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Bu çalışmada 20.Yüzyılda heykelin, sanat akımları ile olan ilişkileri, en çok öne çıkan örnekler üzerinden incelenerek, heykel sanatının gelişim sürecinde, geçirmiş olduğu değişimler ele alınmıştır. İlk çağdan 19.Yüzyılın ...
  • Ana Tanrıça'nın Anadoluda biçimsel değişimi ve günümüz Türk heykel sanatına yansımaları 

   Aydoğdu Yılmaz, Hatice (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Bu tez çalışmasının birinci bölümünde kadının Anadolu toplumu içerisindeki rolü ve gücü, doğurganlığına bağlı olarak tanrıçalastırılması, Ana Tanrıça’nın doğayla, insanlarla ve hayvanlarla olan ilişkisi ve tanrıça inancı ...
  • Çağdaş heykelde tasarım süreci 

   Özdemir, Soner (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   İnsanı diğer canlılardan ayıran başlıca özelliği ihtiyaçlarını karşılayacak objeler üretebilmesidir. Bu şekilde üretilen her obje bir tasarım sürecinden geçer. İşlevsel bir özelliği olmasa da sanatsal üretim de bir tasarım ...
  • Dünya savaşlarının biçimlendirdiği modern heykel sanatı 

   Cantekin, Yeliz (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   İnsanoğlu, sanatı içinde bulunduğu koşullar ve dönem dahilinde, kendini ifade etme aracı olarak kullanmış ve bir çok farklı dil geliştirmiştir. Heykel Sanatı da ilk çağlardan beri var olan bir sanat dalı olarak, değişen ...
  • Gargoyle 

   Eren, Toygan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Türkiye'de toplumsal yaşam Batı kültürünü örnek almış, sanatı da daha çok Avrupa sanatının etkisi altında gelişmiştir. Sanatsal uğraşılar bireysel çıkışlar seviyesinden ileri gidememiş ve bu nedenle kendine özgü bir sanat ...
  • Heykel malzemesinde camın kullanım örnekleri ve estetik öğeler, ölçütler, değerler 

   Koçan, Tekin (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Camın öyküsü yansımayla başlar. Saydam geçirgenliği olan varlığını ışıkla gösterir. Yaşamın her alanında kullanılan, başkalarının dünyasına sızan tarihin bir yerinde bulunmuş olan cam sanatçıları tarafından üretilmiş, ...
  • Heykel sanatına göstergebilimsel bir yaklaşım 

   Yılmaz, Ercan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Geçmişten bugüne sanatlar farklı bilimsel araştırma yöntemleri ışığında incelenegelmektedir. Çağımızdaki bilimsel araştırma yöntemlerinden biri de Göstergebilim'dir. Günümüze değin Göstergebilimsel Yöntem'le Mimarlık, ...
  • Heykel sanatında değişen malzeme tutumları bağlamında 1960 sonrası heykelde yumuşak malzemelerin ortaya koyduğu yeni olanaklar 

   Hiçyılmaz, Gökçe (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   İnsanlık tarihi boyunca üretilen sanatsal nesnelerde kullanılan malzemelerin çeşitliliği teknolojinin ilerlemesi ve yeni malzemenin ulaşılabilirliğiyle paralel bir gelişim göstermiştir. Toplumların inançları, gelenekleri, ...
  • Heykel sanatında figüratif anlatım ve artistik anatomi 

   Atalay, Rahmi (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Heykel sanatında figüratif anlatım ve artistik (sanatsal) anatomi başlıklı inceleme konumuzun ilk bölümünde günümüze kadar, figür ve figüratif görünümlerde varlık değeri kazanmış olan plastik sanatlar içinde ; figür, form ...
  • Heykel sanatında hazır nesne kullanımı 

   Taşkın, Ufuk Güneş (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Heykel sanatı, insanlığın varoluşundan itibaren toplumların yaşam koşullarındaki değişimler doğrultusunda maddesel, biçimsel ve düşünsel dönüşümler geçirmiştir. İnsanlık tarihinde her çağın kendi dinamikleri içerisinde ...
  • Heykel sanatında üç boyutlu baskı teknolojilerinin kullanımı 

   Uygan, Ozan (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Heykel Sanatı tarih öncesi çağlardan itibaren üretim tekniklerinin dönemlere uygun olarak değiştiği aşamalara sahiptir. Zaman içerisinde değişen ve evrimleşen teknikler, hey-kelin tasarım ve yapılma sürecine etki etmektedir. ...
  • Heykel ve strüktür 

   Ercan, Hülya (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   İnsanoğlunun bilinmezliklerini cevaplayan, biçimlendirmele- rindeki oran çözümlemelerine ve geometrik organizasyonlarına kaynak olan doğa sistemleri; görsel sanatların plastik problemlerine bu sentezler yoluyla yön ...
  • Heykelde espas 

   Uz, Nurbiye (Anadolu Üniversitesi, 1996)
   Espas, Türkçe karşılığı, derinlik, aralık, boşluk, mekan, uzay, alan, atmosfer, perspektif vb. olan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bu kavram, bütün sanatlarda oluştuğu gibi, heykelin üç boyutlu yapısıyla diğerlerinden ...
  • Heykelde form algısı 

   Okkay, Füsun (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Bu çalışmada, her formun görme yoluyla yani görsel algı yolu ile duyuma ; izlem ve sezgi olarak pek çok imgelemi yollaması ve bu yolla bakan kişide yeni anlam, duygu ve düşünce yaratma çabası anlatılmaya çalışılmıştır. Bir ...
  • Heykelden eyleme: Kamusal müdahale sanatı 

   Çimenci, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Kentsel sorunlara getirilen alternatif yaklaşımlar son yıllarda yapılan akademik ve sanatsal çalışmalarla birlikte artış göstermiştir. Çoğu zaman kent teorisi ve siyasal aktivizm ile diyalog halinde oldukları ve çeşitli ...
  • İnsan doğa ilişkisi bağlamında 1960 sonrası sanatta doğaya yönelimler 

   Türkdoğan, Gizem (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   1960 sonrası Arazi Sanatı ve Ekolojik Sanatın çıkış noktası ve temelleri doğa felsefesine dayandırılmıştır. Bu sanatların doğa ile kurmuş olduğu bağların çözümünde, doğada süregelen ilişkilerin tümünü kapsayan doğa ...
  • Kent dinamiği ve heykel : (Türkiye'ye bakış) 

   Ercan, Saim Gökhan (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Heykel sanatı, ortaya çıkışından günümüze değin, biçimlen- dirildiği malzeme yapısından kaynaklanan bir tutumla, ''dış mekan sanatı'' olma ayrıcalığını kazanmış bir sanat türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih içinde her ...
  • Matematik ve geometrinin heykel sanatına etkisi 

   İrhan, Aslı (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   Diğer canlılardan farklı olarak düşünebilme yetisine sahip olan insanoğlu varoluşundan beri yasadığı dünyayı anlamlandırmaya ve tanımaya çabalamıştır. Bu bağlamda giderek artan işlevsel düşünceler üretmiş ve bunları aktarmak ...
  • Metal heykel uygulamalarında malzeme ve tekniklerin biçimlendirmeye etkisi 

   Yılmaz, Selçuk (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Metal heykelciliğinde biçimlendirme, dökümün yanısıra, bükme, çekiçleme, kesme, kaynaklama, lehimleme, perçinleme (sıcak-soğuk-bi- çimlendirme) ve çeşitli ısıl işlemler kullanılarak yapılmaktadır. Uygulanan tekniklerin ...