Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

  Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
 • Kültürel öge olarak su kavramı ve Türk Resim Sanatına etkileri 

  Öner, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Su, evrenin varoluşundan bu yana temel ihtiyaç maddesi olmasından öte, farklı anlamlar yüklenerek ihtiyaçlara, inançlara, kültürlere ve teknolojiye göre değişim, gelişim ve çeşitlilik göstermektedir. Sınırları ayırmasının ...
 • Resim sanatında bir imge olarak kent 

  Selim, Samed Arda (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kent, insanlık tarihi boyunca temelde barınak olarak işlev görmüştür fakat zaman içerisinde bu işlevi çeşitlenmiştir. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan kentin, bireylerin estetik algılarını da şekillendirdiği ...
 • Gerçekçilikten yeni gerçekçiliğe 

  Bozkurt, Ahmet, 1975- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmada, 18. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal anlamda gerçekçi eğilimleri olan sanatçılardan başlanılarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısında resimsel anlamda ortaya çıkan "Gerçekçilik" kavramından, 1960'larda farklı ...
 • Resim sanatında biçimsel öğe olarak yazı 

  Sak, H. İlker (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Yazı, tarihinde ilk kullanımından günümüze kadar, görsel, işlevsel ve içerik olarak büyük değişimler göstermiştir. Aynı yazı, farklı dil kökenlerinden doğan farklı yazılar halini almış bu yazılar farklı dillerde farklı ...
 • Resim sanatında renk-içerik, form-içerik ilişkisi 

  Aktürk, Ebru (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Bu araştırmada resim sanatında ifade aracı olan renk ve formun kullanım nedenleri araştırılarak belirli sonuçlara varılmış, renk ve formun içerikle bağlantıları incelenmiştir. İnsan beyninin bilinçaltı görüntüleri ve ...
 • Resim sanatında cinsellik ve erotizm imgesi 

  Özgenç, Neslihan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Kendine özgü bütünlüğü içersinde, toplumsal ve kültürel bir varlık olan insan, tüm eylemlerini özünde kendine dönüştürerek ilerlemektedir. Tarih boyunca cinsel eylemlerini de farklı anlayışlara yükleyerek, kendine dönüşüm ...
 • Bauhaus felsefesinin günümüz sanatına etkisi 

  Erdoğdu, Memet (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Bu araştırma, insanın modern topluma varabilme yolunda, endüstrinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Bauhaus Tasarım Okulu'nun felsefesini ve günümüz sanatına etkilerini incelemek için yapılmıştır. İlk ...
 • Mekan yanılsamasından resim yüzeyine espas 

  Ülker, Derya (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Plastik sanatlar, biçim oluşturma sanatlarıdır. Mimari ve heykelde bu biçim üç boyutlu, görsel sanatlarda ise iki boyutludur. Biçimi oluşturmak, aynı zamanda etrafındaki mekanı, onu çevreleyen uzamı da oluşturmaktır. Bir ...
 • 1883-1925 yılları arasında Paris'te eğitim alan Türk ressamlar ve yapıtlarının analizi 

  Özpınar, Yasemin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
  15.yy'ın sonlarında, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından batılı sanatçıların Osmanlı topraklarına gelmeleri sağlanmış ve kendisinden sonra gelen sultanların çoğu da bu gelişmeyi destekleyen çalışmaları sürdürmüşlerdir. ...
 • Bin yıl boyunca Macar ile Türk Türk ile Macar resmi üzerine bir inceleme 

  Szabo, Beata (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu tez konusu; Macar Resim Sanatı ve Türk Resim Sanatı'nın özellikle duvar resim olmayan, farklı teknikler ya da farklı malzemelerle yapılmış olan tablo resim sanatının 12-21. yüzyıl arasında kalan döneminin tarihsel süreci ...
 • Marcel Duchamp ve 20. yy. sanatına postmodern yaklaşım 

  Esenoğlu, Erkan (Anadolu Üniversitesi, 2010)
  20. yy. Sanatında Modernizm sosyolojide olduğu kadar sanatta da kendinden söz ettirmiştir. Kökeni Fransız İhtilalinede dayanan çağdaşlaşma, sanat akımlarında da bazı köklü değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler 20. yy ...
 • Türk resminin tarihsel süreci ile batı resminde ve Türk resminde fotoğrafın yeri 

  Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmada, İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin İngilizce yazılı metinlerinde yaptıkları sözdizimsel hataların belirlenmesi, iki sınıf düzeyine ve hata türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi ve sık ...
 • Resim sanatında portre 

  Erkal, Orhan, 1987- (Anadolu Üniversitesi, 2013)
  Portre; Avrupa'da ve Dünya'da sanatçıların insan yüzlerini bir yüzey üzerine kaydetme dürtüsünden yola çıkmış, sanat tarihi boyunca da tüm resim sanatı akımlarının içerisinde üretilmiş yapıtları kapsamaktadır. Bu çalışma ...
 • Dışavurumcu Türk resminde biçim bozma 

  Ergin, Hatice Kübra, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2007)
  Sanatta "ifade" her şekilde, sanatçının yaratma eylemi sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Dolayısıyla, "İfadecilik" kavramı da, "sanatçı" kavramıyla aynı anda varolagelmistir. Ancak. 20. yüzyıl başlarındaki ortama, siyasal ...
 • 19. yüzyıl sonrası resim sanatında ve Türk resminde toplumsal gerçekçi eğilimler 

  Çiçek, Volkan (Anadolu Üniversitesi, 2010)
  Toplumsal gerçekçi eğilimi savunan ve toplumun bir parçası olan sanatçı, yaşadığı çevrenin toplumsal özellikleri içinde, toplum yaşamında var olan olayları ve kültürü, sanatsal ifade biçimi olarak kendisine konu almaktadır. ...
 • Görsel anlatımda simetrinin yeri 

  Reisoğlu, Onan Onur (Anadolu Üniversitesi, 2010)
  İnsanlık tarihi boyunca, sanat eseri olduğu kabul edilmiş pek çok şey farklı amaçlar güdülerek gerçekleştirilmiş ve yine başka başka birçok etken doğrultusunda farklılaşmıştır. Ancak bu eserlerin birçoğu farklılıklarına, ...
 • Resim sanatında el imgesinin farklı anlam ve ifade biçimleri 

  Özdemir, Çağıl Sezin (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Günlük hayatımızda etkin kullandığımız uzuvlardan biri olan ellerimizin, resim sanatında nasıl yer aldığı, içerik ve biçimi nasıl etkilediği, anlam ve ifade olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ...
 • Resimsel kurguda dışsal ve içsel gerçeklik 

  Can, Hilal (Anadolu Üniversitesi, 2012)
  Bu tez çalışması dışsal ve içsel gerçekliklerden yola çıkarak, resim sanatı akımlarında ve yapıtlarında, bu gerçekliklerin etkisini incelemektedir. Çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, gerçeklik kavramının ...
 • Resim sanatında dekoratif eğilimler 

  Kankaya Kavlak, Ebru (Anadolu Üniversitesi, 2007)
  Bu araştırmada resim sanatında dekoratif anlatım eğilimleri, bu eğilimlerin tarihsel süreçleri ve gelişimleri incelenmiştir. Birinci bölümde, temel olarak dekoratif kavramı ele alınmıştır. Dekoratifin yanı sıra, süsleme ...

View more