Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Yavuz
dc.contributor.authorÖztürk, Ayşe Sevgi
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8846
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91591en_US
dc.description.abstractSon yıllarda işletmelerin pazarlama stratejileri içinde tüke- ticilere yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin çok önem kazandığı görülmektedir. Ancak konu hakkındaki araştırmalar daha çok tüketicile- rin satış tutundurma faaliyetleri karşısındaki tepkileri üzerine yo- ğunlaşmış, satış tutundurma faaliyetlerinin yönetimi ve planlaması ay- nı yoğunlukta araştırılmamıştır. Bu çalışmada tüketicilere yönelik sa- tış tutundurma faaliyetleri işletme boyutunda incelenmeye çalışılmış- tır. Birinci bölümde satış tutundurma faaliyetlerinin genel yapısı incelenmiştir. Bu faaliyetlerin pazarlama stratejisi içindeki yeri, üstünlükleri ve sınırlamaları, reklam faaliyetleriile ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde işletmelerin tüketicilere yöne- lik olarak düzenleyebilecekleri satış tutundurma teknikleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Tüketicilere yönelik satış tutundurma faa- liyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi için planlama gerekli oldu- ğundan üçünçü bölümde tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyet- lerini planlama sürecinin aşamaları incelenmiştir. Tez çalışması kapsamında tüketim malları üreten işletmelerin tüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetleri üzerine bir araş- tırma yürütülmüştür ve dördüncü bölüm bu araştırmada elde edilen veri- lerin değerlendirilmesini kapsamaktadır. İşletmelerin pazarlama stra- tejileri içinde satış tutundurma faaliyetlerinin yeri, satış tutundur- ma faaliyetleri yapan ve yapmayan işletmelerin çeşitli işletme özel- likleri açısından karşılaştırılmalı, yöneticilerin tüketicilere yöne- lik satış tutundurma faaliyetleri hakkındaki tutum ve görüşleri ve bu faaliyetleri kullanan işletmelerin uygulamaları dördüncü bölümde orta- ya konmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSatış geliştirmeen_US
dc.titleTüketicilere yönelik satış tutundurma faaliyetleri ve planlama süreci : tüketim malları üreten işletmelerde bir araştırmaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 182 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record