Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKıyak, Emre
dc.contributor.authorDiken, Ö.
dc.date.accessioned2019-10-19T21:03:26Z
dc.date.available2019-10-19T21:03:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1305-3515
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17051/ilkonline.2018.413760
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/15565
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, kaynaştırma ortamında öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan ilkokul öğrencilerinin pragmatik dil beceri düzeyleri ile sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu ilişkinin yordayıcı olabilecek değişkenlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapmakta olan sınıflarında zihinsel yetersizlik tanılı öğrenci bulunan 47 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlere, sınıfa ve kaynaştırma ortamında öğrenim gören zihinsel yetersizliğe ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla birinci araştırmacı tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Kaynaştırma ortamında öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin pragmatik dil becerileri, “Pragmatik Dil Becerileri Envanteri – Türkçe Versiyonu/PDBETV” ve sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik yeterlilikleri “Sosyal Beceri Derecelendirme Sistemi/SBDS” kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmanın sonucunda, kaynaştırma ortamında öğrenim gören zihinsel yetersizliği olan ilkokul öğrencilerinin pragmatik dil becerilerinin, sosyal becerilerinin ve akademik yeterliliklerinin normal gelişim gösteren akranlarından düşük olduğu, problem davranışlarının ise normal gelişim gösteren akranlarından yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, pragmatik dil becerileri ile sosyal beceriler arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal becerilerin pragmatik dil becerileri üzerinde önemli (anlamlı) birer yordayıcı olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship among the pragmatic skills with social skills, problem behaviors and academic competence of the students with intellectual disability (ID) who recieve education in inclusive elemantary school classes and to define the predictor variables of this relationship. The group of the study has been composed of 47 teachers who work in the public elemantary schools governed by Ministry of Education in Eskişehir and each of whom have a student diagnosed with ID in their classes. "Demographic Form", which was developed by the first author himself, has been used in order to access personel information of teachers and their students with ID in their classes. Pragmatic language skills of the students with ID who recieve education in inclusive elemantary school classes have been measured by “Turkish Version of Pragmatic Language Skills Inventory” while social skills, problem behaviors and academic competence of the students have been measured by Turkish Version of the Social Skills As a result of the study, pragmatic language skills, social skills and academic competence of the students with ID who receive education in inclusive elemantary school classes have been figured to have lower level than their typically developed peers while problem behaviors of the students with ID who receive education in inclusive elemantary school classes have had higher level than their typically developed peers. Additionally, as a consequence of analyses it is came out that social skills are very important predictors for pragmatic language skillsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Universityen_US
dc.relation.isversionof10.17051/ilkonline.2018.413760en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAcademic Competenceen_US
dc.subjectInclusionen_US
dc.subjectIntellectual Disabilityen_US
dc.subjectPragmatic Language Skillsen_US
dc.subjectProblem Behavioren_US
dc.subjectSocial Skillsen_US
dc.titleZihinsel yetersizliği olan ilkokul kaynaştırma öğrencilerinin pragmatik dil becerileri ile sosyal becerileri, problem davranışları ve akademik yeterlilikleri arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship among pragmatic language skills with social skills, problem behavior and academic competence of inclusive students with intellectual disabilityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElementary Education Onlineen_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage239en_US
dc.identifier.endpage254en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.contributor.institutionauthorKıyak, Emre


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record