Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Modern süreçte hürriyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkışı ve gelişimi 

  Karakehya, Hakan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özger, Hande (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada modernleşme sürecinin, hürriyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkışı ve gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Modernleşme,1600'lerden 1900'lere kadar süren, sanayileşmenin hız kazandığı, kapitalizme dönüşme ...
 • Gösterişçi tüketim, benzeşme ve ayrışma etkisinin dönüşüm beklentilerine ve öznel yaşam kalitesine etkisi 

  Barış, Gülfidan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Aslan, Melda (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Günümüzde gösterişçi tüketim, kişinin zenginliğinin gösterişli bir şekilde ortaya konmasından öte benliğini inşa etme, bulunduğu gruba dâhil olma, kendini kanıtlama, sosyal onay alma ve saygınlık kazanma gibi anlamları ...
 • Türk havayolu sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk : "yeni kurumsal kuram" temelli bir yaklaşım 

  Besler, Senem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı; Kurt, Yeşim (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'deki havayolu örgütlerinde kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yayılım nedenini ve benimsenme biçimini ortaya koymaktır. Araştırmada, bu amaca ulaşmak için yeni kurumsal kuramın ...
 • Türkiye'de karbon emisyonları, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme : Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin ampirik analizi 

  Özdemir, Bilge Kağan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Koç, Kübra (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi (EKC)'nin geçerliliğini Türkiye örneğinde test etmektir. Bu amaç doğrultusunda, kişi başına CO2 emisyonları, kişi başına reel GSYH, kişi başına enerji kullanımı, kişi ...
 • ODTÜ yol eylemlerinin Türkiye basınında sunumu 

  Erol, Devrim Deniz; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalı; Metin, Onur (2019)
  Ankara Büyükşehir Belediyesi planlamasına göre ODTÜ'nün sınırından geçirilmesi planlanan Anadolu Bulvarı- Konya Yolu arasındaki bağlantı yolu inşaatının gündeme getirilmesi, 2013 yılının gündemi etkileyen olaylarından biri ...
 • The effects of exchange rate dynamics on trade balance in Turkish economy 

  Bari, Bilgin; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kansel, Zübeyir Can (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde dalgalı döviz kuruna geçiş sonrası döviz kurundaki değişimlerin ve dalgalanmaların dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla dört ayrı model geliştirilmiştir. Bu ...
 • Vergi ceza hukuku yönüyle sahte fatura 

  Dönmez, Recai; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kurşun, Mehmet Fatih (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sahte fatura ya da günlük dildeki yaygın söyleyişle "naylon fatura" genel olarak bütün vergi sistemlerinin en önemli sorunlarından biridir. Sahte faturanın yaygınlaşması mali, sosyal ve ekonomik önemli olumsuzluklara neden ...
 • Hizmet sektöründe uzmanlaşma, verimlilik ve rekabet edebilirlik 

  Kılıçaslan, Yılmaz; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Dinç, Özlem Gül (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe uzmanlaşma ile verimlilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ülkelerin hizmet sektöründe rekabetçiliği, uzmanlaşma endekslerinden Vollrath-Açıklanmış Üstünlük Endeksleri yardımıyla ...
 • A pink-collar case : pseudo-professionalization of direct selling among women 

  Ağlargöz, Ozan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Güneş, Ayşe Gizem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın temel amaçlarından biri, doğrudan satış yapan bir şirkette çalışan kadın satış temsilcilerinin işlerini ne ölçüde meslek olarak değerlendirdiklerini incelemektir. Buna ek olarak, bu çalışma doğrudan satışın ...
 • How does Basma Alsharif introduce a new discourse to Palestinian cinema by using video essays? 

  Ulutak, Nazmi; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Barakat, Shereen (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Frustrations with the nationalist discourse seen in Palestinian cinema motivated the research in this study. This thesis took four videos of Palestinian filmmaker and artist Basma Alsharif and discussed that they belong ...
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı programının bağlam, girdi, süreç ve ürün modeli çerçevesinde öğrenen görüşlerine göre değerlendirilmesi 

  Karadağ, Nejdet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı; Yücesan Kaya, Hatice (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Programı'nın Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (CIPP) değerlendirme modeli çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Karma araştırma yönteminin ...
 • Çalışanların kuşak farklılıklarına göre genel sinizm düzeylerinin örgütsel sinizm düzeyine etkisinin değerlendirilmesi 

  Oktal, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Erkara, Ceren (2019)
  Günümüz değişen şartlarında hızlı karar vermek ve faaliyete geçmek işletmeler için bir gereklilik halini almıştır. İşletmelerin fonksiyonlarını hızlı ama doğru ve zamanında gerçekleştirebilecek iş gücüne ihtiyaçları vardır. ...
 • Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi : Orta Asya'da bölgesel işbirliği ve entegrasyon 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Çalışır, Abdulkadir (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)'nin çözülmesi ile birlikte Orta Asya'da bağımsızlıklarını yeni kazanmış, tecrübesiz devlet yapılanmaları bölgesel barışın tesis edilmesi, sosyal dönüşümün sorunsuz bir şekilde ...
 • Liderlik kuramları çerçevesinde Soğuk Savaş sonrası BM'de liderlik sorunu : Kofi Annan yılları, 1996-2007 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özalp, Murat (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Genel ...
 • Devralma yoluyla gerçekleşen şirket birleşmelerinin finansal performansa etkisi : Bist'te uygulama 

  Önce, Saime; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Mert, Oya (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İşletmeler, pazar payını genişletmek, karını artırmak, mali yapısını güçlendirmek, rekabetten korunmak gibi nedenlerle başka bir işletme ile birleşebilirler. Birleşme sonrasında finansal performanslarında iyileşme olmasını ...
 • Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesinde kurumlar arası koordinasyon sağlayan spor güvenlik kurullarının incelenmesi : Eskişehir ili örneği 

  Sözen, Süleyman; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Düzce, Cem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kurulan İl Spor Güvenlik Kurullarının yapısı ve işleyişi, Eskişehir ili örneğinde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, örgütlerde ...
 • İşyeri rekreasyonunun çalışan verimliliğine etkisi 

  Şimşek, Kerem Yıldırım; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Mercanoğlu, Anıl Onur (2019)
  İnsan faktörü, çalışan verimliliğinin keskin ve kolay bir şekilde değerlendirilmesini engellese de verimliliği yukarılara taşımak konusundaki önemi göz ardı edilmemesi gereken hassas bir unsurdur. Bu nedenle hem insanın ...
 • Çevrimiçi popüler testleri çözmeye yönlendiren faktörlerin benlik saygısı çerçevesinde incelenmesi 

  Tuna, Yavuz; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalı; Demirel, Elif (2019)
  Günümüzde, genellikle "Karakter, Psikoloji, IQ testleri" olarak adlandırılan, "Bu meşhur kişilik analizi testine göre sen aslında kimsin?", "Ne kadar zekisin?" gibi başlıklara sahip çevrimiçi testler oldukça popülerdir. ...
 • Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları 

  Kutlu, Erol; Kutlu, Erol; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Tasnak, Menderes; Tasnak, Menderes (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler EnstitüsüAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Enerji kaynaklarının elektrik, sanayi, ulaşım ve konut gibi birçok sektörde kullanılması bu kaynakları insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Ama 1970'li yıllarda oluşan petrol krizleri, uluslararası ...
 • Türk ticaret kanunu kapsamında taşınma eşyası taşıma sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan sorumluluk 

  Sayın, Hediye; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı; Duman, Hümeyra (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Ülkelerin ticari yaşamlarının gelişmesi ile ihtiyaç duydukları maddelerin temini amacı ile gelişen taşıma, ülkelerin ticari hayatlarının gelişimi ve ihtiyaç duydukları maddelerin tedarikleri açısından günümüzde oldukça ...

View more