Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • İngiltere-Avrupa Birliği ilişkileri : Brexit 

  Gür, Gürsel; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Alıbaylı, Sunay (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 2. Dünya Savaşının sebep olduğu yıkım ile birlikte, yeniden böyle bir savaşın olmaması için çeşitli önlemleri ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda farklı fikirler öne ...
 • Finansal istikrar ve otomatik dengeleyici olarak rezerv opsiyon mekanizması 

  Kaytancı, B. Gülümser; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Buyun, Burak (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), Türk Lirası zorunlu karşılıkların belli bir kısmının döviz ya da altın cinsinden tutulmasına olanak tanıyan makro ihtiyati politika aracıdır. Bu çalışma TCMB'nin kriz sonrası finansal ...
 • Üniversite öğrencilerinin internet gözetimine yönelik farkındalığı 

  Yüksel, Ahmet Haluk; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı; Çapar, Zafercan Bekir (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Gözetim, tarih boyunca birey davranışlarına yönelik gözlem ve analizin yapılmasında büyük rol oynayan bir kavram olmuştur. Gözetim kavramı, içinde barındırdığı tarafları ile bir iktidar meselesi olmaktadır. Gözetleyenin ...
 • Seçilmiş ülkelerle karşılaştırmalı olarak teknoloji yoğun işyerlerinde uygulanan siber gözetimin hukuksal boyutu 

  Kocabaş, Fatma; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Deniz, Ayça (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Gözetim kavramı, tarih boyunca en eski çağlardan günümüze kadar olan süreçte her zaman insan hayatının bir parçası olarak var olmuştur. Ancak teknolojide her geçen gün meydana gelen gelişmelerle birlikte gözetim mekanizmasında ...
 • Twitter'da gerçekleştirilen saldırgan mizah : troller üzerine sosyolojik bir araştırma 

  Gökalp, Emre; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özdemir, Gökhan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı trollerin sosyal medya ağlarında artan kışkırtıcı eylemlerinin arkasındaki motivasyonu keşfetmek ve trol çalışmalarına sosyolojik bir katkı sağlamaktır. Bu bağlamda çalışma Twitter'da saldırgan mizah ...
 • 1920-1930'lu yıllarda sinematik yapım tasarım estetiğine gerçeküstücü yaklaşım 

  Küçükcan, Ufuk; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Barta, Borbala (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Sinemanın 1900-1930'lu yılları kapsayan ilk döneminde sinematik yapım tasarım estetiğine dair farklı görüşler öne sürülmüştür. 1924 yılında Fransa'da kurulan Gerçeküstücülük akımı bu yaklaşımlardan birini temsil etmiştir. ...
 • Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimi : Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarına yönelik anket çalışması 

  Yazıcı, Ayla; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Maharramov, İbrahim (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bankacılık sektörü ekonominin ayrılmaz bir kısmı olmakla, uzun zamandır sürdürdüğü geleneksel faaliyetine, dünya genelinde 1972, Türkiye genelinde ise 1985 yılında faaliyete başlayan faizsiz bankacılıkla farklı bir ivme ...
 • İşletmelerde çalışma sermayesi yönetimi ve kârlılık ile ilişkisi : Bist'te işlem gören imalat sanayi işletmelerine yönelik bir uygulama 

  Başar, Ayşe Banu; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Susuz, Murat (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışma sermayesinin etkin bir şekilde yönetimi, bir işletmenin başarısının ön koşullarından biridir ve işletmenin finansal sağlığının sembolü ve kriteridir. Çalışma sermayesi unsurlarının yanlış yönetimi önemli sonuçlara ...
 • Baby Boomers kuşağının sosyal medya kullanımı : Facebook örneği 

  Ünal, Figen; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı; Akyol, Mustafa (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Her dönem değişen ve yenilenen iletişim teknolojileri içerisinde Facebook, sosyal medya mecraları arasında önemli bir temsil gücüne sahiptir. Ortaya çıktığı 2004 yılında üniversitelerde iletişim için kullanılanFacebook, ...
 • Yerel yönetimlerin meslek edindirme kursları ve halk merkezleri çatısı altında sunduğu rekreasyon faaliyetlerine katılan kadınların akış deneyimi ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi 

  Munusturlar, Süleyman; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özcan, Özlem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı yerel yönetimlerde yer alan rekreasyon faaliyetleri kapsamında oluşturulan kurslara katılan bireylerin akış deneyimlerinin ve öznel iyi oluş düzeylerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ...
 • Gelir eşitsizliği ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları : seçilmiş gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir inceleme 

  Aktaş, Munise Tuba; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kaplan, Yeter (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, bağımlılık hipotezinin ileri sürdüğü gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir eşitsizliğini arttırdığı hipotezi test edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada gelişmekte olan seçili ...
 • KOBİ'lerin finansman sorunları ve çözüm önerileri : Hatay örneği 

  İslatince, Nuray; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Şahut, Fatma (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)'ler, girişimciliği teşvik etme, istihdam yaratma ve üretimdeki payları ile ülke ekonomilerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Günümüzün globalleşen dünyasında KOBİ'lerin gelişimlerinin ...
 • Siber zorbalık tutumu ile sosyal medya tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi : Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi örneği 

  Banar, F. Seçil; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalı; Karadağ, Funda (2019)
  Bu araştırmanın amacı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin siber zorbalık tutumları ile sosyal medya tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Aynı zamanda öğrencilerin siber zorbalık tutumları ...
 • Yargıtay kararları ışığında limited şirketlerde ortağın haklı sebeple çıkması ve çıkarılması 

  Göktepe, Hülya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı; Bostan Önal, Nihan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Limited şirketler, ortaklık yapısı, kuruluşu ve sona ermesi bakımından Türk Ticaret Kanunu ile sağlanan kolaylık nedeniyle Türkiye'deki en yaygın şirket türüdür. Limited şirketlerin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden ...
 • X kuşağı ve Y kuşağının paternalist liderlik algıları üzerine bir araştırma 

  Karaca, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Dinç, Onur Görkem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Paternalistik liderlik davranışları, özellikle Doğu kültüründe oldukça yaygın olan liderlik davranışlarındandır. Bunun nedeni ise Doğu kültürünün Batı kültürüne göre daha toplulukçu ve yüksek güç mesafesine sahip olmasıdır. ...
 • Retro spor pazarlaması : geçmişten günümüze yansımalar 

  Argan, Metin; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kahyaoğlu, Ahmet Batuhan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle artık yaşam şartları geçmişe göre çok daha kolay hale gelmiştir. Sadece yaşam şartlarının kolaylaşması değil aynı zamanda ürün çeşitliliği de artmış ve daha da artmaktadır. Ancak ürün ...
 • Estetik liderlik özellikleri ve davranışlarının incelenmesi : Eskişehir Şehir Tiyatroları Gençlik Sahnesi'nde bir araştırma 

  Cengiz, Aytül Ayşe; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Seyfiyeva, Leyla (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırma Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın bünyesinde bulunan Gençlik Sahnesi'nin yönetmeninin estetik liderlik özelliklerini ve davranışlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı ...
 • Uçak bakım teknisyenlerinin kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarının takım algısına etkisi 

  Çekerol, Gülsen Serap; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı; Aydın, Emre (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Havacılık, hem askeri hem de sivil hayatta ülkeler için en önemli güç unsuru olmuştur ve olacaktır. Türkiye'de de Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin muharip gücü olan Türk Hava Kuvvetleri ve ülkedeki ulusal, uluslararası ...
 • Roma İmparatorluk Dönemi'nde Synnada (Şuhut) kentinin sosyopolitik ve sosyokültürel yapısı 

  İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kara, Erkan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kuruluş söylencelerine göre Akamas isimli mitolojik kişi tarafından kurulduğu öne sürülen Synnada Kalkolitik Çağ'dan Hititler Dönemi'ne kadar yerleşim görmüş Güneybatı Phrygia'daki merkezlerden birisidir. Bölge sırasıyla ...
 • Implications of cyber weapons in cybersecurity : a case study of Stuxnet and Duqu 

  Doğan, Nejat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demircan, Cem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma devlet temelli siber silahlar olan Stuxnet ve Duqu'nun etkilerini ve yeteneklerini literatürün belirlediği siber silah tanımlarıyla karşılaştırarak siber güvenlik ve bilgisayar ağı operasyonlarına olan etkilerini ...

View more