Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • E-ticarete ilişkin kdv uygulaması ve sorunlarının değerlendirilmesi 

  Gökbel, Doğan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Turan Bozkurt, Saadet (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İçinde bulunduğumuz dönemi ifade etmekte kullanılan" bilgi çağı" sosyal yaşamın farklı alanlarında yenilikler sunarken, ticaretin işleyişinde de köklü değişiklikler getirmektedir. Bu yeni çağın ticaretinde her geçen gün ...
 • Modern süreçte hürriyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkışı ve gelişimi 

  Karakehya, Hakan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özger, Hande (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada modernleşme sürecinin, hürriyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkışı ve gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Modernleşme,1600'lerden 1900'lere kadar süren, sanayileşmenin hız kazandığı, kapitalizme dönüşme ...
 • Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu 

  Taşkın, Ozan Ercan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Şahin, Şebnem (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu, bu suçun oluşması bakımından çek üzerinde yazılı keşide tarihini esas almıştır. ...
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu 

  Özenbaş, Nazmiye; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Efil, Alper Yaser (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Teknolojinin gelişmesi ve özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile günümüzde sıkça işlenmeye başlayan bir suç olan özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu (TCK md.134) inceleme konusu yapılmıştır. Bu suçun doğru incelenebilmesi ...
 • Türkiye uygulamasında modern devlet aygıtının anayasal görünümü 

  Yücel, Bülent; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Gürbüz, Rabia (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Devlet, belli bir coğrafi bölge içinde fiziksel güç ve şiddetin meşru kullanım tekelini elinde bulunduran insan topluluğudur. Modern devlet, devletin bir türü olarak zorunlu egemenliğini, sürekliliğini ve örgütlü faaliyetlerin ...
 • Sahte belge düzenleme fiili ile işlenen vergi kaçakçılığı suçunda fail 

  Gökbel, Doğan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Görgü, Elif (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Sahte belge düzenleme fiili ile işlenen vergi kaçakçılığı suçu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu' nun "Kaçakçılık Suçları ve Cezaları" başlıklı 359. maddesinin b-1 bendinde düzenlenmiştir. Maddede "vergi kanunları uyarınca ...
 • Ceza kovuşturmasında delillerin ortaya konulması ve değerlendirilmesi 

  Köse, Metin, 1972- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Ceza muhakemesinde, geçmişte yaşanmış uyuşmazlık konusu olay, onu temsil eden deliller vasıtasıyla ortaya konulmaya çalışılır. Bu bağlamda maddi gerçek, uyuşmazlık konusu olayın deliller aracılığıyla ortaya konulmuş halini ...
 • İdari işlemin konu unsuru 

  Doğan, Mustafa (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  İdare asli gayesi olan kamu yararını idari işlem ve eylemlerle yerine getirir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz gereklerinden biri idarenin eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır. İdari işlemlerin hukuka ...
 • Kentsel dönüşüm kapsamında afet riski altındaki alanların tespit ve yargısal denetimi 

  Bilke, Efe (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kentsel dönüşüm, çok boyutlu bir başkalaşım sürecidir. Kentsel dönüşümü gerektiren sebepler zaman ve mekâna göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıktan dolayı, Türk hukukunda, kentsel dönüşümü doğrudan düzenleyen dört ...
 • Konsoloslukların kuruluşu, görev ve yetkileri 

  Değdaş, Ulaş Can (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Konsolosluk kurumu, uluslararası hukuk süjelerinin birbirleriyle ilişki kurmalarında, çıkarlarını korumalarında önemli bir araç olmaktadır. Konsolosluğun yanında diplomasi kurumu da bu araçlardan biridir. Bu iki kurum ...
 • Ağ toplumunda arzu demokrasisi ve demokratik deneyim 

  Şahin, Ozan Giray (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Demokrasi kavramının otorier rejimlerin meşruiyetlerinin ya da uluslararası askeri operasyonların gerekçelerine girdiği bir dönemde kavramın şu an burada yaşayan bizler için ne anlam ifade ettiği ve kavram üzerine inşa ...
 • İnsan haklarının korunması ve soykırıma karşı olarak insani müdahalenin meşruluğu 

  Matsoso, Lebohang (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  İnsani müdahale sorunu uluslararası hukukun son zamanlardaki en önemli konularından birisidir. Bir yandan uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan kuvvet kullanma yasağı ve devletlerin egemenliği ilkesi, diğer yandan ...
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayırma cezası 

  Keskin, Yunus Emre (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde Ayırma cezası başlığını taşıyan çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu konuyu seçmemizin nedeni mevzuatımızda, önceleri disiplin ve ahlaki durum nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararına dayanan ...
 • Hakaret suçu 

  Usluadam, Asena Kamer (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suç, Türk Ceza Kanunun İkinci Kitabının "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı İkinci Kısmının Sekizinci Bölümünde "Şerefe Karşı Suçlar" başlığı ...
 • Bilişim alanındaki gelişmeler karşısında vergi mahremiyeti 

  Aktaş, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Günümüzdeki ekonomik ve siyasi yapıya entegre devletler, kanunlara dayanarak ülke sınırları içindeki gelir, servet ve harcamalar üzerinden vergilendirme yapmaktadır. Bu süreçte, vergi borcuyla yükümlü kılınanlar, mükellef ...
 • Türkiye ve Yunanistan'da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 

  Topçu, Defne (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmanın konusunu, devlete karşı muhalefetin, çoğulculuğun, siyasal katılımın ve demokrasinin en güçlü ve etkili araçlarından biri olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı oluşturmaktadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü ...
 • Hans Kohn'un ulusçuluk tipolojisi kapsamında modern devlet'te doğu ve batı ulusçuluğu çatışması 

  Aygen, Anıl (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Modern devletin ortaya çıkışı ile beraber ulus olgusu dünya tarihinde kendisine kalıcı ve başat bir yer edinmiştir. Ulusçuluk ise ulus olgusunun toplumsal hayata bir yansımasıdır. Bu olgular hakkında çalışmaları ile ...
 • Türk Hukukunda doğrudan bilişim suçları 

  Öndin, Hasan Burak (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Bilişim alanı, her geçen gün gelişimini sürdürmektedir. Bir süre önce hayal bile edilemeyecek teknolojik ürünler, bugün neredeyse toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, ...
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Afganistan 

  Rahimi, Khangul (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçlularının yargılanması için Nüremberg ve Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemeleri galip devletler tarafından kurulmuştur. Bu mahkemeler galip devletler tarafından kurulduğu için ...
 • Türk Cumhuriyetlerinde Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'da Gelir üzerinden alınan vergilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

  Saparov, Tirkeş (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Devletler dünyadaki gelişme ve değişmeleri takip edebilmek için ihtiyaç duydukları geliri çeşitli kaynaklardan sağlamaktadırlar. Bu kaynaklar içerisinde de vergi gelirleri esas öneme sahiptir. Gelişmiş dünya ülkelerinin ...

View more