Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Milli Şef döneminde devlet-köylü ve mülkiyet ilişkileri (1938-1950) 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Demir, Seyit (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Atatürk'ün vefatı ile iktidara gelen İsmet İnönü ile başlayan Milli Şef Dönemi, Türk demokrasi tarihinde kendine has özellikleri olan bir dönem olarak bilinmektedir. Atatürk ilke ve inkılapları temelinde belirlenen yol ...
 • Çok partili hayata geçişte muhafazakâr basının Kemalizm'e bakışı (1945-1960) 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Köse, Sema (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Türkiye'de 1945-1960 arası dönem hem çok partili hayata geçiş hem de CHP iktidarının el değiştirmesi dolayısıyla oldukça mühim bir sürece işaret eder. Öte yandan Soğuk Savaş'ın damga vurduğu iki kutuplu dünya düzeninde ...
 • Cumhuriyet döneminde gündelik hayat : yaz mevsimleri (1928-1938) 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Şepitçi, Turan Sina (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Mevsimler insan hayatını etkileyen doğal döngülerdir. Kişi, her mevsim değişimi sırasında kendini ve hayatını yeni baştan kurgulama zorunluluğu hisseder. Bu, insanın hal ve hareketlerindeki çeşitliliğin nedenlerinden ...
 • Bizans saray teşkilatı : protokol, memurlar, törenler 

  İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Aslan, Yasemin (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bizans imparatorluğu, pagan kökenli Romalı bir komutan tarafından IV. yüzyılda kuruldu ve Grekçe konuşan, Ortodoks Hristiyan ve sarayda yetişmiş bir imparatorun döneminde XV. yüzyılda yıkıldı. Bu süre zarfında, imparatorlukta ...
 • Roma İmparatorluk Dönemi'nde Synnada (Şuhut) kentinin sosyopolitik ve sosyokültürel yapısı 

  İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Kara, Erkan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kuruluş söylencelerine göre Akamas isimli mitolojik kişi tarafından kurulduğu öne sürülen Synnada Kalkolitik Çağ'dan Hititler Dönemi'ne kadar yerleşim görmüş Güneybatı Phrygia'daki merkezlerden birisidir. Bölge sırasıyla ...
 • Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki buluntular ışığında Roma İmparatorluk dönemi Tekirdağ ve çevresi giyim kuşam kültürü 

  İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sezmez, Ersan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Genel olarak Roma İmparatorluk Dönemi giyim-kuşam anlayışı ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ndeki buluntular incelendiğinde, bölge halkının giyim kuşam kültürü hususunda kimi belirsizlikler olduğu anlaşılmaktadır. ...
 • Mehmed Cavid Bey ve İzmir suikastı 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yılmaz, Mustafa Tarhan (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İttihat ve Terakki Partisinin maliye politikalarının belirleyicisi olan Mehmed Cavid Bey'in hayatı ve hizmetleri hakkında çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Mehmed Cavid Bey, II. Meşrutiyet döneminde Selanik ve Çanakkale ...
 • Arkeolojik buluntular ve epigrafik belgeler ışığında Roma İmparatorluk döneminde Pamphylia'nın önde gelen kadınları 

  İznik, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çiçek, Neslihan Mavi (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Eskiçağ toplumlarında kadının baskılanmış ve ötekileştirilmiş konumu, Roma İmparatorluk Dönemi itibariyle büyük değişiklikler göstermiştir. Bunun en önemli ör-neklerinin bir kısmı da Roma'nın hâkimiyeti altındaki Küçük ...
 • Azerbaycan milli tarihinde "Maârif ve Medeniyet Dergisi'nin" (1923-1924) özetlenmesi ve değerlendirilmesi 

  Bingöl, Sedat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Nabiyeva, Gulzar (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tarihin en eski zamanlarından beri Azerbaycan çeşitli milletlerin egemenliği altında olmuştur.Bunların yan etkileri Azerbaycan halkının eğitim ve medeniyetini olumsuz yönde etkilemiştir. Azerbaycan halkı XIX yy.ın sonları ...
 • Türkiye'de tek parti dönemi iaşe politikası 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Çakır, Duygu (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Dar anlamda yedirip içirme, besleme manalarını ihtiva eden iaşe kavramı dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Zira kapitalizm öncesinde var olan toplumlar incelendiğinde kentlere hammadde ve gıda akışının sağlanmasının ...
 • İmparatorluktan ulus-devlete geçişte göçlerin rolü (1918-1923) 

  Güneş, İhsan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özkan, Kenan (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığı ve yerine yeni bir ulus devletin inşa edildiği 1918-1923 arası dönemde yaşanan göçleri konu edinmiş, söz konusu dönemde yaşanan işgaller neticesinde yaşadıkları bölgeleri terke ...
 • 1908-1918 yılları arası Osmanlı Devleti ve Arap aşiretleri 

  Yakut, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Özoylumlu, Mustafa Yaşar (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  1908 ile 1918 yılları arası II. Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılır. 1908 yılında anayasanın yeniden ilanı ve meclisin tekrar açılması, Osmanlı İmparatorluğu'nda özgürlükçü bir havanın esmesine neden oldu. Bu ortamda ...
 • Mustafa Zihni Paşa'nın hayatı ve siyasi görüşleri 

  Bukarlı, Edip (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada son dönem Osmanlı devlet adamlarından Babanzade Mustafa Zihni Paşa’nın (1850-1929) biyografisi ele alınmıştır. Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ...
 • Osmanlı saray teşkilatında iç oğlanlığı müessesi 

  Kıran, Batuhan İsmail (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada erken dönemlerden itibaren Osmanlı sarayında hizmet eden iç oğlanları ele alınmıştır. Devletin asker ve idareci ihtiyacını karşılamak amacıyla ihdas edilmiş olan bu müessese, Edirne ve İstanbul’daki saraylarda ...
 • II. Abdülhamit döneminde Konya ve kentin yapısal değişimi 

  Yılmaz, Emrah, 1986- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Konya'nın 19. yüzyıldaki değişimini konu edindiğimiz çalışmamızda öncelikle kentin II. Abdülhamit dönemindeki genel yapısını açıklamaya çalıştık. Bu amaca ulaşmak için de Konya'nın II. Abdülhamit dönemi, tarım, sanayi, ...
 • Osmanlı devleti hizmetinde çalışan üç yabancı danışman : Charles Ambroise Bernard-Helmuth von Moltke, Guiseppe Donizetti 

  Kaya, Canan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Charles Ambroise Bernard, 1808'de Almanya'da doğdu. Prag Üniversitesi'nde Felsefe eğitimi yaptı. Josephium Akademisinde tıp ve cerrahi eğitimini aldıktan sonra, 1838'de tıp alanında Osmanlı Devleti'nin hizmetine girdi. 6 ...
 • Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Çağdaş İslamcı Bir Aydın : Mehmet Şerafettin Yaltkaya 

  Özteke, Fahri (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Türk çağdaşlaşmasının en kırılgan zamanlarına tanıklık etmiş olan Mehmet Şerafettin Yaltkaya II. Meşrutiyet Dönemi ile beraber Türkçü ve İslamcı çevrelerin fikir sözcülüğünü yapmaya başlayan bir aydındır. Milli kültürün ...
 • Roma İmparatorluk Döneminde Prusias ad Hypium 

  Karakuş, Onur Sadık (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Roma'nın Anadolu'daki ilk eyaletlerinden biri olan Bithynia'nın doğusunda, eskiden Mariandyni ülkesi olarak bilinen coğrafyada, günümüzde ise Düzce ilinin 8 km kuzeyinde yer alan Konuralp adı verilen yerleşimin altında ...
 • Bir kaynak çalışması olarak Takvim-i Vekayi (1840-1849) 

  Çatalkaya, Metin, 1987- (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  Gazeteler, devletlerin ve milletlerin yaşadıklarını ve görüp geçirdiklerini kayıt altına alan birer hatırat gibidirler. Bu sebeple geçmiş dönemin gazeteleri üzerinde çalışma yapmak, sadece yazılmış metinleri bu günün diline ...
 • Tarih araştırmalarına bir kaynak olarak Takvim-i Vekayi 

  Gebece, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Gazeteler, toplumların geçirdikleri aşamaları ve toplumların başlarından geçen olayları kaydeden bir çeşit hatıra defterleridir. Bu nedenle basın târihi üzerine yapılan araştırmalar sadece bir metnin sunuluş biçiminden ...

View more