Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finansal istikrar ve otomatik dengeleyici olarak rezerv opsiyon mekanizması 

  Kaytancı, B. Gülümser; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Buyun, Burak (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), Türk Lirası zorunlu karşılıkların belli bir kısmının döviz ya da altın cinsinden tutulmasına olanak tanıyan makro ihtiyati politika aracıdır. Bu çalışma TCMB'nin kriz sonrası finansal ...
 • Türkiye'de katılım bankacılığının gelişimi : Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarına yönelik anket çalışması 

  Yazıcı, Ayla; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Maharramov, İbrahim (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bankacılık sektörü ekonominin ayrılmaz bir kısmı olmakla, uzun zamandır sürdürdüğü geleneksel faaliyetine, dünya genelinde 1972, Türkiye genelinde ise 1985 yılında faaliyete başlayan faizsiz bankacılıkla farklı bir ivme ...
 • Gelir eşitsizliği ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları : seçilmiş gelişmekte olan ülkeler üzerine ampirik bir inceleme 

  Aktaş, Munise Tuba; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kaplan, Yeter (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, bağımlılık hipotezinin ileri sürdüğü gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelir eşitsizliğini arttırdığı hipotezi test edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada gelişmekte olan seçili ...
 • Türkiye'de karbon emisyonları, yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme : Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi'nin ampirik analizi 

  Özdemir, Bilge Kağan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Koç, Kübra (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı, Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi (EKC)'nin geçerliliğini Türkiye örneğinde test etmektir. Bu amaç doğrultusunda, kişi başına CO2 emisyonları, kişi başına reel GSYH, kişi başına enerji kullanımı, kişi ...
 • The effects of exchange rate dynamics on trade balance in Turkish economy 

  Bari, Bilgin; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kansel, Zübeyir Can (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışma, Türkiye ekonomisinde dalgalı döviz kuruna geçiş sonrası döviz kurundaki değişimlerin ve dalgalanmaların dış ticaret dengesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu amaçla dört ayrı model geliştirilmiştir. Bu ...
 • Hizmet sektöründe uzmanlaşma, verimlilik ve rekabet edebilirlik 

  Kılıçaslan, Yılmaz; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Dinç, Özlem Gül (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe uzmanlaşma ile verimlilik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ülkelerin hizmet sektöründe rekabetçiliği, uzmanlaşma endekslerinden Vollrath-Açıklanmış Üstünlük Endeksleri yardımıyla ...
 • Türkiye'nin enerji ithalatının alternatifi olarak yenilenebilir enerji kaynakları 

  Kutlu, Erol; Kutlu, Erol; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Tasnak, Menderes; Tasnak, Menderes (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler EnstitüsüAnadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Enerji kaynaklarının elektrik, sanayi, ulaşım ve konut gibi birçok sektörde kullanılması bu kaynakları insan yaşamının vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Ama 1970'li yıllarda oluşan petrol krizleri, uluslararası ...
 • The effect of a negative oil price shock on an oil-exporting country : evidence from Azerbaijan 

  Yıldırım, Zekeriya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Arifli, Arif (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu tez negatif petrol fiyatı şokunun Azerbaycan ekonomisi üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışmada 2006:1-2018:8 dönemi ele alınmaktadır. İncelenen dönem yakın zamandaki sert petrol fiyat düşüşlerini kapsamaktadır. ...
 • Türkiye ile Çad ekonomik ilişkileri : "fırsatlar ve riskler" 

  Günsoy, Bülent; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Moussa, Ali Tahir (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, 2008-2018 döneminde Türkiye ile Çad arasındaki ekonomik ilişkiler Çad'ın sahip olduğu yatırım firsatları ve riskleri doğrultusunda incelenmektedir. Çad, başta madencilik olmak üzere; petrol, tarım ve hayvancılık ...
 • The relation between trade and economic growth: the case of Afghanistan 

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; 0000-0002-5457-9105; 0000-0002-5356-1798; Farahmand, Muhammad Akbar; Esen, Ethem (2020)
  The impact of foreign trade on economic growth is both theoretically discussed and empirically investigated by economists. In this study, the relationship between foreign trade and economic growth for Afghanistan in the ...
 • J-curve hypothesis : evidence from Afghanistan = J-eğrisi hipotezi: Afganistan örneği 

  Yıldırım, Zekeriya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Rezaee, Fareshta (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tez, 2005:1- 2017:12 dönemi için Afganistan'da ulusal para değer kaybının kısa ve uzun vadeli etkilerini incelemektedir. Çalışmada, pozitif döviz kuru şokunun (devalüasyon) ihracat, ithalat ve dolayısıyla ticaret dengesi ...
 • The Effects of macroeconomic policies interaction & Macro-prudential and monetary policies coordination on financial stability : evidence from Turkey 

  Yıldırım, Kemal; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Kazziha, Mhd Khair (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışma bir yandan finansal koşulların para ve maliye politikalarına verdiği tepkileri VER modeler ıle ölcerken, diğer yandan makro-ihtiyati tedbirlerin ve para politikası koordinasyonunun etkilerilerini ARDL modeleri ...
 • Türkiye'de para ve makro ihtiyati politikaların etkileşimi 

  Afşar, Muharrem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Doğan, Emrah (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  2008 yılında ABD’den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan finansal kriz, finansal sistem üzerinde yaşanan sorunların reel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini göstermiştir. Küresel krizin getirdiği ...
 • Sakin şehirlerin ekonomik kalkınma potansiyellerinin belirlenmesi : Seyitgazi örneği 

  Adaçay, Funda Rana; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı; Şeker Uzun, Büşra (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Dinamik bir kavram olan kalkınma, toplumun içinde bulunduğu durumdan hareketle yapısal ve nitel değişimleri içerir; toplumun sahip olduğu tüm fizikî, sosyal, kültürel, ekonomik alanları kapsayarak gelişim göstermesi ve ...
 • İktisadi Büyüme, İşsizlik ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği İlişkisinin Nedensellik İlişkisi / 

  Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda 2005 - 2012 yılları arasında aylık veri kullanılarak büyüme oranlarının işsizliğe olan etkisi incelenmiştir. Geniş çevrelerce büyüme oranlarının işsizlik oranlarının değişimine ...
 • Türkiye'de İklim Değişikliğinin Tarım Sektörü Üzerine Etkileri 

  İklim değişikliklerine bağlı olarak atmosferin giderek ısınması sonucu, ekstrem hava olaylarının sayı ve sıklığının artması tarım üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler gıda güvenliği, kalkınma ve uluslararası ...
 • Gravity Model Analysis of Trade Between Emerging Economies 

  Kapkara, Sevcan; Koç, Selçuk (Ege University, Fac Economics & Admin Sciences, 2016)
  In the midst of fierce global competition, emerging economies which are known for their steady increase in their competitive power, became the center of interest with their peculiar structure that makes them different from ...
 • Impacts of Climate Change on Agriculture Sector in Turkey 

  Bayrac, H. Naci; Doğan, Emrah (Eskisehir Osmangazi University, Fac Education, 2016)
  The gradual warming of the atmosphere, depending on the result of climate change, is creating significant impacts on agriculture to increase the number and frequency of extreme weather events. This affects food security, ...
 • Türkiye'de turizm sektörünün 1987 yılından sonraki ekonomik görünümü ve sektörün sorunları 

  Şıkyazar, Levent (Anadolu Üniversitesi, 1992)
  Ekonomik kalkınmanın sağlanması için döviz girişi gereklidir. Ülkeler ekonomilerini düzeltmek ve geliştirmek için, döviz giriş ve çıkışına önem verirler. Her ne kadar ihtiyaç duyulan dövizin ülke ekonomisine kazandırılması ...
 • 500 büyük sanayi kuruluşunun 1980 sonrası gelişimi ve Türk ekonomisindeki yeri 

  Çakır, Pembegül (Anadolu Üniversitesi, 1990)
  Çalışmamızın amacı, 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun gelişimi ve Türk ekonomisindeki yeri, yıllar itibariyle çeşitli göstergeler ve oranlar kullalanarak değerlendirmektir. Bu kuruluşların 1980'den beri gelişimi incelenmeye ...

View more