Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkiye'nin iktisat ve turizm politikaları ilişkisi 

  Coşkun, İnci Oya; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Çitçi, Fırat (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Ülkelerin çeşitli amaçlar doğrultusunda aldığı ekonomik ve politik kararların karşılıklı etkileşimi, maliye ve para politikaları kapsamında yapılan düzenlemeler tüm iktisadi alanlarda olduğu gibi turizm endüstrisi üzerinde ...
 • Kullanılan malzeme yoğunluğuna göre Türkiye'de lezzet bölgelerinin oluşturulması 

  Günay Aktaş, Semra; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Yayla, Önder (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İnsanlarda Türkiye'de yemeklerde kullanılan malzemeler ve miktarlarının her yerde aynı olduğuna ilişkin algı bulunabilmektedir. Oysaki Türkiye'nin farklı yerlerinde belirli yemekler aynı malzemelerle hazırlanabilirken, ...
 • Turizm eğitim ve öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna, görüşlerine ve başarının kalıcılığına etkisi : otel yönetimi dersi örneği 

  Günay Aktaş, Semra; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Özoğul, Tuğçe (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmanın amacı turizm eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna, görüşlerine ve başarının kalıcılığına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Anadolu Üniversitesi Turizm ...
 • Sürdürülebilir turizm bağlamında korunan alanlarda turizm : Yenice Ormanları örneği 

  Sezerel, Hakan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Çağlayan, Eray (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Bu araştırmanın amacı, çeşitli statülerde korunan alan barındıran Yenice Ormanlarında gelişmekte olan turizm hareketlerini sürdürülebilirlik perspektifinden inceleyerek ekoturizm prensiplerini ne ölçüde karşıladığına dair ...
 • Yiyecek içecek işletmelerinde zaman temelli faaliyete dayalı maliyetleme kullanılarak menü mühendisliği analizi : bir karma yöntem çalışması 

  Ekergil, Vedat; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Özgür Göde, Merve (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Yiyecek-içecek işletmeleri birçok açıdan işletmelerini değerlendirmek için menü analizi yöntemlerine başvururlar. Menü analizi uygulamasının en temel nedenlerinden biri maliyet bilgilerine ulaşma isteğidir. İşletmeler ...
 • Glamping işletmecilerinin özgeci davranışları ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 

  Aksöz, Emre Ozan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Önem, Begüm (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kampçılık, son zamanlarda "lüks" kavramını da içine almıştır. "Glamping" olarak adlandırılan ve İngilizce "glamorous" (gösterişli) ve "camping" (kamp yapma) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu turizm türü; farklılık ...
 • Türkiye'de yazılı medyada sokak lezzetleri 

  Yılmaz, Hakan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Anadolu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarından olan yeme içme ihtiyacı çevresel ve kültürel faktörlerden etkilenmektedir. Yeme içme ihtiyacını giderme şekli insanlara, bölgelere, kültürlere ve ülkelere göre çeşitlilik göstermektedir. ...
 • Almanca Seyahatnameler (1850-1912) temelinde Türkiye'ye dair bir kültür rotası önerisi 

  Halıcı, Şaduman; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Kaya, Aysel (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Seyahatnameler, bir seyyahın veya gözlemcinin çeşitli amaçlarla ziyaret ettiği belli bir coğrafi bölgeye ve belirli bir döneme ait izlenimlerini anlattığı eserler olması bakımından önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu araştırmanın ...
 • Yenilebilir sanat : gastronomide yemeğin sanatsal boyutunun incelenmesi 

  Günay, Aktaş Semra; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Ekincek, Sema (Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın amacı mutfak sanatçılarının yaratıcı birey özelliklerini, yaratıcılık sürecinde onları besleyen unsurlar ve ürünlerinin sanatsal ve tasarımsal özelliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada temel yorumlayıcı nitel ...
 • Çalışanların kişilik özelliklerinin değişime açıklığa etkisi: Eskişehir restoranları örneği 

  Zencir, Ebru; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Yersüren, Sezer (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Günümüzde rekabette, bilgi teknolojilerinde, toplumun yaşam biçimlerinde, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarında değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişimler karşısında ayakta durabilmeleri için, işletmelerin değişime uyum ...
 • Turist rehberlerinin yaşam kalitesinin Türkiye'de rehberlik mesleğinin çalışma koşulları açısından değerlendirilmesi 

  Yüksek, Gökçe; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Gürge, Merve (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Çok boyutlu bir kavram olan yaşam kalitesi; sosyal refah ve yaşam standartları düzeyinin belirlenerek planlama ve geliştirme yapmak için gittikçe önemli bir hale gelmeye başlamıştır. Yaşam kalitesi araştırmaları ilk olarak ...
 • Yeme-içme mekanlarında yemeğin aynılaşması ve farklılaşması 

  Kara, Çiğdem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Kesici, Mustafa (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmanın birincil amacı, farklı destinasyonlarda bulunan yeme-içme mekânlarında sunulan yemeklerin aynılaştığı ve farklılaştığı noktaları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak mekânlar ve sunulan ...
 • Gastronomi deneyimi, gastronomi motivasyonu, destinasyon tatmini ve destinasyon marka denkliği ilişkisi : Gaziantep örneği 

  Özel, Çağıl Hale; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Kodaş, Davut (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı gastronomi deneyimi, gastronomi motivasyonu, destinasyon tatmini ve destinasyon marka denkliği arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bunun yanısıra gastronomi motivasyonu ve destinasyon tatmin değişkenlerinin ...
 • Türkiye'de demir yolu ulaştırması alanında politika ve planlar ile bilimsel yayınlar arasındaki ilişki 

  Yüksek, Gökçe; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Yavuz, Nevin (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Ulaştırma, bölgesel kalkınmayı hızlandıran, nüfus hareketliliğini arttıran, toplumsal gelişimi ve turizm gelişimini olumlu yönde etkileyen ve bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olan bir sektördür. Ulaştırma ...
 • Müzelerde sergilenen eserlerin ziyaretçilerde yarattığı duygusal aktarımlar üzerine bir araştırma 

  Akoğlan Kozak, Meryem; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Selçuk, Onur (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Çağdaş müzecilik anlayışıyla birlikte günümüzde müze ve ziyaretçi ilişkileri önem kazanmış ve müzeler ziyaretçi odaklı bir yaklaşıma sahip olmaya başlamışlardır. Bu kapsamda ziyaretçilerin müzelerde yaşadıkları deneyimlere ...
 • Otel hizmetlerine yönelik reklamların satın alma niyeti üzerindeki etkisinde yorumlama düzeyi ve psikolojik uzaklığın uyumunun rolü 

  Erdoğan, B. Zafer; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Doğan, Merve (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tez araştırmasında; bireyin eğilimsel ve anlık yorumlama düzeyi ile otel hizmetine yönelik reklamın yorumlanma düzeyinin etkileşimi doğrultusunda otel hizmeti satın alma niyeti incelenmiştir. Yorumlama Düzeyi Teorisi ...
 • Web tabanlı seyahat aracılarından tatil satın almada algılanan riskler ve risk azaltyma stratejilerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma 

  Aksöz, Emre Ozan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Hafif, Furkan (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu araştırmanın temel amacı; turistlerin web tabanlı seyahat aracılarından tatil satın alımında algıladıkları riskleri ve risk azaltma stratejilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın verileri, Eskişehir ...
 • Tarihi bağlarla seyahat eden kültür turistlerinin motivasyonlarına yönelik bir ölçek geliştirme : Balkanlar örneği 

  Sezgin, Erkan; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Tören, Emrullah (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin tarihsel süreçte yaşadığı siyasi, sosyal ve kültürel birliktelik ve Türkiye’de yaşayan Balkan kökenliler göz önünde bulundurulduğunda, mevcut ölçeklerin Türkiye’den Balkanlara turistik amaçlı ...
 • Turist yabancılaşmasının turizm sektörü açısından analizi 

  Yolal, Medet; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Gök, Burcu (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Yabancılaşma sosyolojik olarak eski bir kavram olmakla birlikte turizm alanında ise örgütsel düzeyde incelenmiş bir konudur. Yabancılaşmanın sadece işçi-işveren ilişkileri bakımından değil, üretici-tüketici ilişkileri ...
 • Sous-Vide pişirme tekniği temel aktörlerinin farklı turizm işletmeleri bağlamında değerlendirilmesi : İstanbul örneği 

  Akoğlan Kozak; Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ababilim Dalı; Baltalı, Bilge (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Günümüzde gıda endüstrisinde, otel, restoran ve catering şirketlerinde kullanılan SV tekniği her geçen gün ivme kazanan modern bir pişirme tekniği olarak dikkat çekmektedir. Bu teknik, gıdaların vakum poşetlerde düşük ...

View more