Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞengöz, Ayhan
dc.contributor.authorEroğlu, Erhan
dc.date.accessioned2019-10-20T21:13:36Z
dc.date.available2019-10-20T21:13:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-3301
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVeU9Ea3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19349
dc.description.abstractKamu kurum ve kuruluşlarından küçük ölçekli işletmelere kadar tüm örgütler stratejik yönetim, örgütsel iletişim ve halkla ilişkilerini giderek sosyal medya ile uyumlu hale getirmektedirler. Örgütler, sosyal medyanın nasıl kullanılacağı ve nasıl yönetilmesi gerektiğine büyük önem vermeye başlamıştır. Sosyal medya, birçok iş alanı için örgütsel iletişimde temel niteliği taşımaktadır. Sosyal medya, iletişim dünyasının, örgütlerle etkileşime geçme ve müşteriyle bilgi paylaşımını sağlayan doğal bir uzantısıdır. Sosyal medyanın kendisini bu kadar önemli kılan katılım, açıklık, etkileşimlilik, karşılıklılık özellikleri onu aynı zamanda örgütler için iki ucu keskin bir bıçak haline getirmektedir. Kullanılan sosyal medya araçlarının örgüt için sürdürülebilir olması ve yapılan uygulamaların örgüte zarar verecek bir hale dönüşmemesi için örgüt yöneticisi ve profesyonellerin sosyal medyayı dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Eskişehir'de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli örgütlerin hangi sosyal medya araçlarını kullandıkları, sosyal medya kullanım alışkanlıkları, kullanım amaçları ve sosyal medya algılarını ortaya koymaktır. Ayrıca örgütlerde sosyal medya kullanımının faydaları ve olası risklerinin ortaya konması da çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Çalışma grubunu Eskişehir'de faaliyet gösteren 138 işletme oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırma amacına uygun olarak yapılan literatür taraması çerçevesinde geliştirilen elektronik anket kullanılmıştır. Sonuç olarak, örgütlerin sosyal medyaya olan ilgilerinin sektörel farklılıklar gösterdiği, sosyal medyanın hedef kitleye doğrudan erişim imkanı, düşük maliyetli, hızlı, pratik ve interaktif bir yapıya sahip oluşu gibi olumlu yönlerinden yararlanmak istedikleri, sosyal medya üzerinden kendilerine yöneltilen soru ve şikayetlere büyük oranda yanıt verdikleri, sosyal medyada en çok müşterilerini ve rakiplerini takip ettikleri, bunun yanında çalışanlarına yönelik sosyal medya politikaları bulunmadığı ve sosyal medya faaliyetlerini ölçümlendirmedikleri bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractFrom public institutions and organizations till small scaled enterprises, all the organizations make their strategic management, organizational communications and public relationship compatible with social media. Organizations care about how social media is used and managed. Social media is basic in organizational communication for many business areas. Social media is a natural extension of communication world which can interact with organization and share information with customer. The features of social media, that are participation, clarity, interactivity, reciprocity, make it a sharp knife for organizations. Organization manager and professionals should use social media carefully, to make the using social media tools sustainable and not to harm the organization. The basic aim of this study is to point out which social media tools are used, the habit of social media use, using aims and social media perception of the small and middle scaled enterprises in Eskişehir. Another aim of this study is also to put forward the benefits of social media use and pointing out the possible risks. The working group is composes of 138 enterprise in Eskişehir. The electronic questionnaire, developed in frame of literature, has been used as a gathering data tool in the study. As a result, the interest the organizations show about social media has sectorial differences, social media's having of access to target group, lower costs, practical and interactive structure, the possibility that organizations can answer the compliant which are asked to them, the possibility of following their rivals. However, except from those, it has been found that organizations do not have a social media policy for their employees and also they cannot measure their social media actions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleÖrgütlerde Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal Medya Algıları, Amaçları ve Kullanım Alışkanlıklarıen_US
dc.title.alternativeSocial Media Use in Organizations: Social Media Perception, S and Habit of Useen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage503en_US
dc.identifier.endpage524en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record