Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, Ömer
dc.date.accessioned2019-10-21T19:43:18Z
dc.date.available2019-10-21T19:43:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-4050
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNE5qVTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/19508
dc.description.abstractBu çalışmanın konusunu medyada kullanılan şiddet oluşturmaktadır. Günümüzde medyada şiddet kullanma sorunu özellikle Türkiye açısından önemlidir. Nitekim, kitle iletişim araçlarında şiddete yoğun yer verilmektedir ve bu soruna ilişkin olarak yeterli araştırmalar yapıldığını söylemek doğru olmayacaktır. Çalışmada öncelikle, etki sorunsalı çerçevesinde yapılan araştırmaların medyada yer verilen şiddeti anlamada yetersiz olduğu ortaya konmuştur. Bu, makalenin tezi ve amacı açısından uygundur. Makalede daha sonra, medyada kullanılan şiddeti anlamak için medya/şiddet ekonomisi konusu, medyanın ideolojik şiddeti yaklaşımı ve yetiştirme kuramı tanıtılmış ve inceleme alanları önerilmiştir. Medya/şiddet ekonomisini anlamak ve çözümlemek için ölçek ve kapsam ekonomilerini bilmek önemlidir. Bundan önce şiddetin medyada neden kullanıldığını bilmek önem taşıyacaktır. Medyanın ideolojik şiddeti, anlama ilişkin çözümleme için uygundur ve medyanın toplam içeriğini kapsamaktadır. Yetiştirme kuramı, medyanın üretim, içerik ve tüketim boyutlarını dikkate almaktadır. Bu nedenle, üç alanı bilmek ve bu alanlarda araştırmalar yapmak iletişim alanına katkı verecektir. Makalenin en önemli katkısının bu anlamda yeni araştırmacılara olacağı düşünülmektediren_US
dc.description.abstractThe main focus of this study is violence used in the media. Especially today for Turkey, the heavy use of violence in the media is an important problem. Indeed, the mass media coverage is loaded with violence. However, it is hard to say that so far there is enough research done on this issue. In the study, first, we showed that the researches done within the scope of effect problem do not provide adeaquate answers to the question of why media use so much violence. This is suitable for the main argument and the purpose of the article. Later, in order to understand the violence used in the media, we explain the media / the subject of media violence economy, media’s ideological violence approach and cultivation theory and suggest the research areas. In order to properly understand the economics of media/violence, there is the need to understand important economic concepts of economies of scale and scope. Before that, it is important to know why violence is used in the media. The ideological violence of the media is suitable for analyzing the meaning and contains the total content of the media. Cultivation theory considers the production, content and consumption dimensions of the media. For this reason, having a knowledge about these three areas and conducting research in these fields will contribute to the field of communication. It is considered that this paper will mostly contribute to the new researchers in this fielden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleMedyada Şiddet Kullanımı: Şiddet Ekonomisi, Medyanın İdeolojik Şiddeti ve Yetiştirme Kuramı Açısından Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeThe Use of Violence in Media: Economics of Violence, the Ideological Violence of Media and an Evaluation in Retrospect of Cultivation Theoryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMarmara İletişim Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümüen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue27en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record