Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-01-21T09:50:08Z
dc.date.available2021-01-21T09:50:08Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationErdinç, Z. (2017). Türkiye’de şeker sanayinin gelişimi ve şeker sanayinde izlenen politikalar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (3), 9-26.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25320
dc.description.abstractDünyada stratejik öneme sahip olan şeker pancarı üretimi, Türkiye’de tarıma dayalı sanayi üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Şeker sanayisi ise yarattığı katma değerle kalkınmanın öncüsü olma varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye’de şeker üretimine dayalı ekonomik yapılanmada önemli değişiklikler meydana getiren şeker sanayi politikaları uygulanmaktadır. Bu politikaların amacı; şeker üretiminde istikrarın sağlanması ve korunması, sektörün iç piyasada rekabet kurallarına göre yönlendirilmesi, özelleştirmeye olanak sağlayacak hukuki alt yapının hazırlanması, AB düzenlemeleri, Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası taahhütlere uyum sağlanmasıdır. Türkiye şeker politikaları şeker pancarı tarımını destekleyerek, şeker üretim maliyetlerini düşürmeli, kota uygulamalarını AB kota düzenleme seviyelerine göre yeniden düzenlemeli, kendi kendine yeterli ve dünya piyasalarında rekabet edebilen önemli bir üretici olma amacı taşımalıdır. Bu çalışmada Türkiye’de şeker pancarı üretimini ve şeker sanayisinin kurulması ile birlikte ekonomik gelişme üzerindeki etkilerini, şeker sanayi politikaları ile değerlendirmeye çalıştık. Türkiye’nin, şeker pancarı tarımını geliştirebilmesi, şeker sanayisini sürdürebilmek için uygun politikaların seçilmesi, AB kota düzenlemesi sonrası rekabet edebilmesi için öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractSugar beet production, which has a strategic importance all over the world, also plays an important role in the production of agro-based industries in Turkey. While the sugar industry, continues to maintain its presence as the pioneer of development with added value. Sugar industry policies are being implemented in Turkey, which make significant changes in the economic structure based on sugar production. These policies are; Stabilization and protection of sugar production, Directing the sector according to competition rules in the internal market, Preparation of the legal sub-structure to enable privatization, EU regulations, harmonization with the World Trade Organization and international commitments. Suggested sugar policy should support the cultivation of sugar beet cultivation, reduce sugar production costs, rearrange quota practices according to EU quota levels, and be self-sufficient and able to compete in world markets. In this study, we tried to evaluate the sugar beet production in Turkey and the effects of the sugar industry on economic development with sugar industry policies. Suggestions have been made for Turkey to be able to develop sugar beet farming, to select appropriate policies to sustain the sugar industry, and to compete after EU quota regulation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞeker Pancarıen_US
dc.subjectŞeker Sanayien_US
dc.subjectTürkiye Şeker Sanayien_US
dc.subjectSugar Beeten_US
dc.subjectSugar Industryen_US
dc.subjectTurkey Sugar Industryen_US
dc.titleTürkiye’de şeker sanayinin gelişimi ve şeker sanayinde izlenen politikalaren_US
dc.title.alternativeThe development of sugar industry in Turkey and the politics of sugar industryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9599-0630en_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErdinç, Zeynep


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record