Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirci, Uğur
dc.date.accessioned2021-06-18T08:39:47Z
dc.date.available2021-06-18T08:39:47Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBenligiray, S, Demirci, U. (2020). Özel güvenlik sektöründe çalışanların örgütsel politika algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiye iş doyumlarının aracılık etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (4), 23-50.en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25881
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı özel güvenlik sektöründe çalışanların iş doyumlarının, örgütsel politika algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiye etkisini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini Antalya’da çalışan özel güvenlik görevlileri oluşturmaktadır. Yapılan analize tesadüfi örneklem kullanılarak uygulanan anket sonrasında ulaşılan 996 gözlem birimi dahil edilmiştir. Araştırmada Ferris ve Kaçmar (1992) tarafından geliştirilen Örgütsel Politika Algısı Ölçeği; Scott ve arkadaşları (1999) tarafından geliştirilen İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği ile Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre iş doyumunun örgütsel politika algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide kısmi aracı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to reveal the effect of private security officers’ job satisfaction on the relationship between perception of organizational politics and turnover intention. The population of the study includes the private security officersworking inAntalya. The data obtained from the questionnaire applied to 996 observation units determined by random sampling method were included in the analysis. In this study, Perception of Organizational Politics Scale developed by Ferris and Kacmar (1992), Intention to Quit Scale developed by Scott et al. (1999), and Job Satisfaction Scale developed by Weiss et al. (1967) were used. According to the result of the study, it was revealed that job satisfaction has partially mediator effect on the relationship between perception of organizational politics and turnover intention.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel Güvenlik Sektörüen_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectÖrgütsel Politika Algısıen_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.subjectPrivate Security Sectoren_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectPerception Of Organizational Politicsen_US
dc.subjectTurnover Intentionen_US
dc.titleÖzel güvenlik sektöründe çalışanların örgütsel politika algıları ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiye iş doyumlarının aracılık etkisien_US
dc.title.alternativeThe mediator effect of job satisfaction on the relationship between the perceptions of organizational politics and turnover ıntent of the employees in private security sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1004-8318en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorBenligiray, Serap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record