Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖncül, Nuray
dc.contributor.authorYücesoy Özkan, Şerife
dc.date.accessioned2014-07-18T12:48:53Z
dc.date.available2014-07-18T12:48:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/259
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, orta ve ileri düzeyde zihin yetersizliği olan yetişkinlere günlük yaşam becerilerinin öğretiminde videoyla model olmanın etkilerini değerlendirmektir. Araştırmada (a) videoyla model olmanın zihin yetersizliği olan yetişkinlere günlük yaşam becerilerinin öğretiminde etkili olup olmadığı, (b) kazanılan becerilerin öğretim sona erdikten bir yıl sonra korunup korunmadığı ve (c) kazanılan becerilerin farklı araç gereçlere genellenip genellenmediği sorularına yanıt aranmıştır.Araştırmada videoyla model olmanın etkiliğini belirlemek üzere denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya yaşları 23-37 arasında değişen üç kadın katılmıştır. Deneklerin tümü bir bakım evinde yaşamaktadırlar. Çalışmanın bağımlı değişkenleri günlük yaşam becerileri (hijyenik ped değiştirme, para tanıma ve diş fırçalama), bağımsız değişkeni videoyla model olmadır. Çalışma; yoklama, öğretim, izleme ve genelleme oturumlarından oluşmuştur.Araştırma bulguları deneklerin; günlük yaşam becerilerini öğrendiklerini, kazandıkları becerilerin kalıcılığını sağladıklarını ve kazandıkları becerileri farklı becerilere genellediklerini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the present study was to examine the effectiveness of video modeling on teaching daily living skills to adults with moderate and severe intellectual disabilities. The following questions were addressed in the study: (a) the effectiveness of video modeling on teaching daily living skills to adults with intellectual disabilities, (b) the maintenance effects of video modeling a year after the instruction was over, (c) the effects of generalization across different materials.Multiple probe design with probe conditions across subjects was used to assess the effects of video modeling. Three women, ages between 23 and 37, participated in the study. All of the participants have lived in the residential care center. Dependent variables of the study were daily living skills (changing sanitary napkin, identification money, and brushing teeth), and independent variable of the study was video modeling. The study was composed of probe, instruction, maintenance, and generalization sessions. The findings showed that participants; learned the daily living skills,maintained the acquired skills to a certain extent, and generalized the acquired skills to different materials.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZihin Yetersizliğien_US
dc.subjectVideoyla Olmaen_US
dc.subjectVideo Teknolojisien_US
dc.subjectGünlük Yaşam Becerilerien_US
dc.subjectIntellectual Disabilitiesen_US
dc.subjectVideomodelingen_US
dc.subjectVideo Technologyen_US
dc.subjectAnd Daily Living Skillsen_US
dc.titleOrta Ve İleri Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Videoyla Model Olma Kullanılarak Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretilmesien_US
dc.title.alternativeTeaching The Daily Living Skills To Adults With Moderate And Severe Intellectual Disabilities Using Video Modelingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorYücesoy Özkan, Şerife


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record