Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorVuran, Sezgin
dc.contributor.authorAkdoğan, Figen Erten
dc.date.accessioned2010-04-05T11:07:14Z
dc.date.available2010-04-05T11:07:14Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3867
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 190340en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, zihin engelliler öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ile stres düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada ayrıca zihin engelliler öğretmenlerinin öz yeterlik algılarını ve stres düzeylerini devlet veya özel özel eğitim kurumunda çalışma, kıdem yılları ve günlük çalışma süreleri gibi değişkenlerin etkileyip etkilemediği araştırılmak istenmiştir. İlişkisel tarama modeli ile desenlenen bu araştırmanın katılımcılarını, Eskisehir ilinde tüm devlet okulları ve özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmakta olan zihin engelliler öğretmeni statüsünde çalışanlar olusturmuştur. Çalışma kapsamında yaşları 24 ile 57 arasında değisen; 101’i bayan 25’i erkek olmak üzere toplam 126 katılımcıdan veri toplanmıştır. Ancak yapılan incelemelerde boş bırakılan ya da yanlış doldurulanlar çalısma kapsamından çıkarılmıştır. Analizler 70’i bayan, 21’i erkek olmak üzere toplam 91 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada zihin engelliler öğretmenlerinin öz yeterlik algısı düzeyleri Diken (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretmen Yeterlik Ölçeğinin öz yeterlik alt ölçeği ile stres düzeyleri ise Day (1992) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Stres Audit Ölçeği” ile elde edilmiştir. Zihin engelliler öğretmenlerinin kıdem yılları, günlük çalışma süreleri ve çalıştıkları kurum ile ilgili bilgiler ise araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları ile elde edilen bilgilerin çözümlenmesi “SPSS 16.0 for Windows” paket programı ile bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sırasında betimleyici istatistiklerin yanı sıra, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (r) ve t-test kullanılmıştır. Analizlerde öncelikle varyansların homojen olup olmadığı Levene Testi ile belirlenmiştir. İstatistiksel çözümlemeler için anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel eğitim öğretmenlerien_US
dc.subjectÖzel eğitimen_US
dc.titleZihin engelliler öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve stres düzeyleri arasındaki ilişkien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 70 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record