Show simple item record

dc.contributor.authorCeyhan, Aydoğan Aykut
dc.contributor.authorSiliğ, Aylin
dc.date.accessioned2014-08-12T06:13:37Z
dc.date.available2014-08-12T06:13:37Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/446
dc.description.abstractBu araştırmada, banka çalışanlarının tükenmişliğin boyutlarım oluşturan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeylerinin, çalışanların kişisel uyum, sosyal uyum ve genel uyum düzeylerini anlamlı bir biçimde yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırma, Eskişehir ili merkezinde görev yapan 257 banka çalışanından veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Ergin, 1993) ve Hacettepe Kişilik Envanteri (Özgüven, 1992) kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlemesi, çoklu regresyon analizinin aşamalı seçim yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, banka çalışanlarının duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı tükenmişlik düzeylerinin onların kişisel uyum, sosyal uyum ve genel uyumlarının önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmada, tükenmişliğin üç alt boyutundan duygusal tükenmenin banka çalışanlarının kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini en fazla ve en iyi yordayan boyut olduğu, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarının yordama katkısının ise oldukça düşük olduğu da ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe present study aims to determine whether the burnout levels (emotional exhaution, deparsonalization, and personal accomplishment sub-dimensions) of the bank workers were significant predictors of their personal, social and general adjustment levels. This study is a relational research. The sample of the study consisted of 257 bank workers who were working in 34 branches in the centre of Eskişehir. The data were collected by Maslach Burnout Inventory (Ergin, 1993) and Hacettepe Personality Inventory (Özgüven, 1992). Regression analyses with stepwise selection were used in analyzing the data. The findings revealed that the emotional exhaution, the deparsonalization, and the personal accomplishment levels of the bank workers were significant predictors of their personal, social and general adjustment levels. Also, the emotional exhaution sub-dimension was the best predictor of personal, social and general adjustment levels. However, the predictive values of the deparsonalization and the personal accomplishment levels were very much low.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectKişisel Uyumen_US
dc.subjectSosyal Uyumen_US
dc.subjectBanka Çalışanıen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectPersonal Adjustmenten_US
dc.subjectSocial Adjustmenten_US
dc.subjectBank Workersen_US
dc.titleBanka Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkileren_US
dc.title.alternativeRelationships Between Burnout Levels And Adjustment Levels Of Bank Workersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record