Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİlhan, Semra
dc.contributor.authorFilik, Cansu
dc.contributor.authorÇabuk, Ahmet
dc.date.accessioned2014-09-08T05:22:40Z
dc.date.available2014-09-08T05:22:40Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/572
dc.description.abstractSulu çözeltilerden ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında funguslar oldukça ilgi çekmektedir. Metal iyonlarının adsorbsiyonunda canlı ve ölü hücreler kullanılmakla birlikte ölü hücre kullanımı canlı hücrelere kıyasla daha fazla kabul görmektedir. Bu çalışmada, çeşitli yaş ve kuru fungal biyokütle kullanılarak sulu çözeltilerden kurşun giderimi çalışılmıştır. Etkili kurşun giderimi için farklı pH’larda bir seri fungus türünü elemek için kesikli biyosorpsiyon denemeleri yapılmış ve farklı biyosorbentler (Aspergillus oryzae, A. versicolor, Pénicillium cyclopium, P. fuscum, P. lanoso-co-eruleum, P. lanoso-viride ve P. steckii) arasındaki biyosorpsiyon kapasite değişimlerinin pH ile ilişkili olduğu görülmüştür. Tüm fungal biyokütle tipleri pH 5.0-7.0 aralığında en yüksek kurşun biyosorpsiyon kapasitesi göstermiştir. En yüksek biyosorpsiyon kapasitesi 100 mg/1 başlangıç metal derişiminde pH 7.0’de A. oryzae için 34.1 mg/g kuru biyokütledir. pH 6.0’da P. lanoso-viride ve P. lanoso-coeruleum için kurşun biyosorpsiyon kapasitesiteleri ise sırasıyla 31.6 mg/g ve 26.8 mg/g kuru biyokütle olarak bulunmuştur. Yaş biyokütle ile yapılan çalışmalarda en yüksek biyosorpsiyon kapasitesi P. lanoso-viride ile pH 7.0’de 26.9 mg/g kuru biyokütle olarak bulunmuştur. Yüksek kurşun biyosorpsiyon kapasitesine sahip olduğu belirlenen funguslar için Freundlich izoterminden Freundlich sabitleri belirlenmiştir. Deneysel veriler Freundlich izotermine uygunluk göstermektedir.en_US
dc.description.abstractFungal microorganisms are being increasingly studied for the removal of heavy metal ions from aqueous solutions. Both living and dead cells have been found to adsorb metal ions. However the removal of metal ions using dead cells has received increased attention compared with living cells. In this study, the removal of lead from aqueous solutions using wet and dry biomass of different fungi was studied. Batch biosorption experiments were performed to screen a series of fungal species for effective lead removal at different pH. Biosorption capacity variations between different biosorbent types (Aspergillus oryzae, A. versicolor, Penicillium cyclopium, P. fuscum, P. lanoso-coeruleum, P. lanoso-viride ve P. steckii) could be related to pH. All of the fungal biomass types exhibited the highest lead biosorption capacity between pH 5.0-7.0. The highest biosorption capacity was 34.1 mg/g dry biomass for A. oryzae at pH 7.0 and 100 mg/1 initial lead concentration. At pH 6.0, the maximum lead biosorption capacities of P. lanoso-viride and P. lanoso-coeruleum were 31.6 mg/g and 26.8 mg/g dry biomass, respectively. In studies with the wet biomass, the highest biosorption capacity was found as 26.9 mg/g dry biomass for P. lanoso-viride at pH 7.0. For the fungi having the high lead biosorption capacity their Freundlich constants were determined from their Freundlich isotherms. The experimental data were suitable with Freundlich isotherm.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyosorpsiyonen_US
dc.subjectAspergillus sp.en_US
dc.subjectPenicillium sp.en_US
dc.subjectKurşun (II)en_US
dc.subjectMetal Giderimien_US
dc.subjectAtık Suen_US
dc.subjectBiosorptionen_US
dc.subjectAspergillus sp.en_US
dc.subjectPenicillium sp.en_US
dc.subjectLead (II)en_US
dc.subjectMetal Removalen_US
dc.subjectWaste Wateren_US
dc.titleYaş ve Kuru Fungus Miselleriyle PB2+ Biyosorpsiyonun İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Pb2+ Biosorption By Wet and Dry Fungal Myceliaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record