Show simple item record

dc.contributor.authorÇatalbaş, Nazım
dc.date.accessioned2014-07-03T13:08:17Z
dc.date.available2014-07-03T13:08:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/62
dc.description.abstractİktisat literatüründe artan ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında genel olarak pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı yönünde görüş birliği mevcuttur. Dış ticaretin önündeki engellerin azalması uzmanlaşmaya, verimliliğe, kaynakların dağılımına, maliyetlere, rekabet düzeyine, teknoloji transferine ve tüketicilerin refahına olumlu etki edecektir. Buna karşılık serbest dış ticaret her ülke ekonomisinde aynı etkiyi yapmayabilir. Ticari serbestleşmeye yönelik girişimleri ve yaklaşımları, küresel ve bölgesel olarak ikiye ayırabiliriz. Küresel anlamda ticaretin serbestleştirilmesinde Dünya Ticaret Örgütü öncü iken, diğer tarafta bölgesel ticaret anlaşmaları ön plandadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ nin dağılması ile birlikte Orta Asya ülkeleri bölgesel ve küresel yeni alternatiflere yönelmişlerdir. Çalışmada ele alınan altı bölge ülkesinden sadece ikisi (Kırgızistan ve Tacikistan), Dünya Ticaret Örgütü’ne üyedir. Bölge ülkeleri küresel anlamda ticaretin serbestleşmesine kendi ekonomik, siyasi ve sosyal yapıları nedeniyle çekinceli iken, bölge ülkelerinin neredeyse tamamı bölgesel ticaret anlaşmaları ile entegrasyon ve işbirlikleri konusunda isteklidir.en_US
dc.description.abstractIn the economics literature, there is a consensus on existence of a positive correlation between increasing openness in trade and economic growth. The reduction of barriers to foreign trade will have a positive effect on the specialization, efficiency, distribution of resources, costs, level of competition, technology transfer, and welfare of consumers. On the other hand, free foreign trade may not make the same impact in the economy of each country. Initiatives and approaches on trade liberalization can be divided into two groups as global and regional. While the World Trade Organization has the leading role in the liberalization of trade in global respect, regional trade agreements stand in the forefront in regional respect. With the collapse of Union of Soviet Socialist Republics, Central Asian countries have moved toward regional and global new alternatives. Only two (Kyrgyzstan and Tajikistan) of the six regional countries considered in this study, are members of the World Trade Organization. While the majority of countries in the region are hesitant on global trade liberalization due to idiosyncratic economic, political and social structures of them, almost all countries in the region willing to regional trade agreements, integration and cooperation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTicari Serbestleşmeen_US
dc.subjectDış Ticaret Teorilerien_US
dc.subjectEkonomik Entegrasyonen_US
dc.subjectTrade Liberalizationen_US
dc.subjectForeign Trade Theoriesen_US
dc.subjectEconomic Integrationen_US
dc.titleUluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Orta Asya Ülkelerinin Yaklaşımlarıen_US
dc.title.alternativeThe Approaches of Central Asian Countries in the Liberalization Process of International Tradeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record