Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkıncı, Merter
dc.contributor.authorYüce, Gönül
dc.contributor.authorYılmaz, Ömer
dc.date.accessioned2014-07-04T11:42:07Z
dc.date.available2014-07-04T11:42:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/78
dc.description.abstractSon otuz yıldan bu yana yaşanan en önemli gelişmelerden biri, hızlanan küreselleşme hareketleri kapsamında liberal iktisadi düşünce ve politikaların dünya genelinde yayılması olmuştur. Özellikle neoliberal hareketler ile birlikte iktisadi bakımdan kapsamı genişletilen özgürlükçü akımlar, toplumsal yapılanma tarafından vazgeçilmez bir unsur olmuş ve ekonomik serbesti, refah gücünün artırılabilmesi amacıyla makro iktisadi gelişmelerin ana eksenini oluşturmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada, ekonomik özgürlükler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler 1995 – 2012 döneminde gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş ekonomiler için panel veri analizleri kullanılarak araştırılmıştır. Pedroni ve Kao eşbütünleşme analiz sonuçları, ekonomik özgürlükler ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli ilişkilerin varlığını göstermiştir. Ayrıca, Granger nedensellik analiz bulguları ise ekonomik özgürlüklerin, iktisadi büyümenin nedeni olduğunu yansıtmıştır. Analiz sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde ekonomik özgürlüklerin iktisadi büyüme sürecini hızlandırdığını söylemek mümkündür.en_US
dc.description.abstractOne of the most important developments in the last thirty years is the expansion of liberal economic thought and policies in terms of accelerating globalization movements. Libertarian movements the scope of which has been extended with regards to economics and especially neo-liberal movements became an irreplaceable element of social set-up and their economic liberation formed the main core of the developments of macroeconomics with the aim of increasing the welfare level. Therefore, in this study, the relationships between economic freedom and economic growth between 1995 and 2012 in developed, developing and underdeveloped economies are examined via panel data analysis. The results of Pedroni and Kao cointegration analysis show the existence of long-run relationship between economic freedom and economic growth. Moreover, the outcomes of Granger causality analysis point out that economic freedom is the cause of economic growth. As a whole, it is possible to say that economic freedom spurs the process of economic growth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik Özgürlükleren_US
dc.subjectİktisadi Büyümeen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectEconomic Freedomen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleEkonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Economic Freedom on Economic Growth: A Panel Data Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record