Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAslantürk, Elif
dc.contributor.authorSaracaloğlu, Asuman Seda
dc.date.accessioned2014-07-18T12:29:27Z
dc.date.available2014-07-18T12:29:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/247
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adayları ile sınıf öğretmenlerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 151 sınıf öğretmeni adayı ile Aydın il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta 203 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Dökmen (1994) tarafından geliştirilen “Okuma İlgisi Ölçeği ve Okuma Alışkanlığı Yetişkinler Formu Anketi”ile “Kişisel Bilgi Formu”kullanılmıştır. Araştırmada yüzde dökümleri alınmış, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri hesaplanmış, ANOVA (F, t testleri), Scheffe testleri yapılmış ve korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kadın sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin okuma ilgi ve alışkanlığı erkek katılımcıların okuma ilgi ve alışkanlığından daha yüksektir. Ayrıca araştırma bulguları katılımcıların okuma ilgisinin ve okuma alışkanlıklarının “orta” düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının en çok okudukları materyallerin sırasıyla gazete, sanat kitapları (roman, hikaye, vb.), çeşitli dergiler, kültür kitapları (deneme, vb.), bilimsel kitaplar, bilim teknik ve mizah dergileri olduğu görülmüştür. Öğrencilerin ayda ortalama 1.9 kitap ve 2.2 dergi, öğretmenlerin ise 1.5 kitap ve 2.1 dergi okudukları saptanmıştır Katılımcılar yeterince kitap okuyamama gerekçesi olarak, “kitap fiyatlarının yüksek olması, zaman bulamaması ve yorgun olma” gibi nedenleri belirtmişlerdir. Katılımcıların okuma ilgisi ile ayda okunan kitap dergi ve sahip olunan kitap sayısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to compare reading interests and habits of prospective elementary school teachers and elementary school teachers. The sample of the study consisted of 151 prospective teachers, studying at Education Faculty of Adnan Menderes University and 203 elementary school teachers, working in the city centre of Aydın. “Reading Interest Scale”,“Adult Form for Reading Habits Questionnaire”developed by Dökmen (1994), and “personal information form” which was prepared by the researchers, were used as data collecting instruments. In this study, percentage distribution, mean, standard deviation and minimum and maximum values of the data were calculated. X2 analyses and ANOVA (f, t tests) were applied and correlations coefficients were calculated. According to results of the study, reading interests of both female prospective elementary school teachers and elementary school teachers were higher than those of males. In addition, the results of study indicate that reading interests and reading habits of the participants were at medium level. It was observed that prospective elementary school teachers and elementary school teachers prefer reading “newspapers, various journals, humors, arts, culture and science books the most”. And also the results were shown that prospective elementary school teachers read 1.9 books and 2.2 journals per month and elementary school teachers read 1.5 books and 2.1 journals per month. According to the prospective elementary school teachers, it was due to high costs of the books, not having enough time and being tired. It was observed that there was a significant correlation between the number of books and journals being read per month and the number of books possessed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkumaen_US
dc.subjectÖğretmen Eğitimien_US
dc.subjectSınıf Öğretmenien_US
dc.subjectSınıf Öğretmeni Adayıen_US
dc.subjectOkuma İlgisien_US
dc.subjectOkuma Alışkanlığıen_US
dc.subjectReadingen_US
dc.subjectTeacher Educationen_US
dc.subjectElementary School Teacheren_US
dc.subjectProspective Elementary School Teacheren_US
dc.subjectReading İnteresten_US
dc.subjectReading Habitsen_US
dc.titleSınıf Öğretmenlerinin Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi Ve Alışkanlıklarının Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison Of Elementary School Teachersand Prospective Elementary Teachers’reading Interestsand Reading Habitsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record