Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2021-04-07T11:49:42Z
dc.date.available2021-04-07T11:49:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞahyar Akdemir, D. (2019). Türkiye’de yükseköğretimde insan hakları eğitimi: Kamu yönetimi bölümleri örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (3), 19-38en_US
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/25740
dc.description.abstractİnsan hakları “insanlığın ortak dili” olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan insan hakları eğitimi de bu dili öğrenmek olarak anlaşılabilir. İnsan haklarını hem kendimizde hem de başkalarında korumak için herkesin insan hakları eğitimi alması gerekmektedir. Ancak insan haklarının korunması bakımından bazı meslekler özellikle önemlidir. Bu mesleklerin önemli bir kısmı da kamu yönetimi alanında yer alan mesleklerdir. Çalışmanın amacı 2018-2019 eğitim yılında yükseköğretim kurumlarında adında “kamu yönetimi” ifadesi bulunan lisans programlarında insan hakları konusunun bir ders olarak yer alıp almadığını ve ne şekilde yer aldığını belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi çerçevesinde betimsel metot kullanılarak ilgili bölümlerin öğretim programları incelenmiş ve bu konuda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Elde edilen bulgular Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında adında “kamu yönetimi” ifadesi yer alan bölümlerinde insan hakları konusuna ilişkin yeterli dersin olmadığını ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractHuman rights are defined as “the common language of humanity”. In this respect, human rights education can be understood as learning this language. In order to protect human rights both in ourselves and in others, everyone needs human rights education. However, some professions are particularly important for the protection of human rights. An important part of these professions are occupations in the field of public administration. The aim of this study is to determine whether there is a human rights course (or human rights related course) in public administration departments of higher education institutions in 2018- 2019 academic year. In the study, descriptive method was used within the framework of quantitative research method. In this context, the curriculas were examined and evaluations were made. The findings revealed that there is not enough courses on human rights in public administration departments of higher education institutions in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectİnsan Haklarıen_US
dc.subjectİnsan Hakları Eğitimien_US
dc.subjectKamu Yönetimi Eğitimien_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.subjectPublic Administrationen_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectHuman Rights Educationen_US
dc.subjectPublic Administration Educationen_US
dc.subjectHigher Educationen_US
dc.titleTürkiye’de yükseköğretimde insan hakları eğitimi: Kamu yönetimi bölümleri örneğien_US
dc.title.alternativeHuman rights education in higher education in Turkey: Department of public administration as an exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID000-0003-2374-9770en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞahyar Akdemir, Duru


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record