Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEripek, Süleyman
dc.contributor.authorAbaş, Kamil
dc.date.accessioned2014-03-27T10:06:47Z
dc.date.available2014-03-27T10:06:47Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3159
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6092en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Kütahya ilinde 1986-1987 öğretim yılında okulunda rehber öğretmen bulunmayan genel liselerde, sınıf rehber öğretmenleri tarafından yürütülmekte olan rehberlik uygulamalarının değerlendirilmesidir. Araştırma sonucunda, genel liselerde görev alacak ya da görevli yönetici, öğretmen ve denetçilerin mevcut durum hakkında bilgi edinmeleri ve uygulamaların daha verimli kılınmasında alınacak önlemlerin saptanmasına yardımcı olunmak istenmiştir. Araştırma kümesini 1986-1987 öğretim yılında, Kütahya il ve ilçelerinde, okulunda rehber öğretmen bulunmayan 7 genel lisede görevli 116 sınıf rehber öğretmenleri oluşturmaktadır. Ancak bu öğretmenlerden 159'una ulaşılabilmiştir. Araştırmanın birinci sorusunu yanıtlayabilmek için araştırma kümesini oluşturan sınıf rehber öğretmenlerin 44'ü 1/4 oranında basit tesadüfi örnekleme yoluyla araştırma örneklemi olarak alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Anket ile Görüşme ve İnceleme Formu kullanilmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, çizelgelerde sayı ve yüzdelik olarak belirtilmiştir. Araştırma bulguları, araştırma sorularına paralel olarak ele alınmıştır. Ancak bu soruların yanıtlarına geçmeden önce, araştırmaya konu olan sınıf rehber öğretmenlerine ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Araştırma kümesini oluşturan 159 sınıf rehber öğretmeninin %37.7 si kadın, %62.3 ü erkektir. Bu öğretmenlerin %74.8 i Türkçe, Edebiyet, Matematik, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya branşında görev yapmaktadır. Sınıf rehber öğretmenlerinin %67.9 u, '10 yıl ve daha az' kıdeme sahiptir. Aynı şekilde %64.8 i 2 ya da 3 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunudur. Sınıf rehber öğretmenlerinin %47.2 si, haftada '22-29 saat' ders okutmak durumundadır. Sınıf rehber öğretmenlerinin tamamına yakını rehberlikle ilgili herhangi bir kursa katılmamıştır. Bu öğretmenlerin %59.8 i de öğrenim gördüğü okullarda 'Rehberlik' dersi okumamışlardır. Sınıf rehber öğretmenlerinin %89.3 ü daha önce sınıf rehber öğretmenliğinde bulunmuşlardır. Bu öğretmenlerin %66.9 u, '1-6 yıl arasında' görev yapmışlardır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehberlik, Ortaöğretimdeen_US
dc.subjectRehber öğretmenleren_US
dc.subjectPsikolojik danışmanlıken_US
dc.subjectÖğretmen-veli ilişkilerien_US
dc.subjectÖğrenci-öğretmen ilişkilerien_US
dc.titleOkullarında rehber öğretmen bulunmayan sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik uygulamalarının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 121 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record