Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Bekir
dc.contributor.authorErişti, Bahadır
dc.date.accessioned2010-07-02T17:06:35Z
dc.date.available2010-07-02T17:06:35Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3240
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 133419en_US
dc.description.abstractÜniversitelerin en önemli görevlerinden birisi, gerçekleştirecekleri eğitim etkinlikleriyle ülkenin gereksinme duyduğu nitelikli insangücünü yetiştirmektir. Yetiştirilen insangücünün niteliği ise kuşkusuz bu kurumlardaki eğitimin niteliğine bağlıdır. Öğrencilerin öğretmeÊöğrenme sürecine katılımları bu niteliği oluşturan önemli öğelerin başında gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öğretmeÊöğrenme sürecine katılım düzey ve biçimleri ile katılımlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesidir. Araştırma, 1997Ê 1998 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi'ne bağlı yedi fakülte ile iki yüksekokulun 16 farklı programında öğrenim gören eş olasıkla seçilmiş 431 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Tarama türü bir desenin kullanıldığı araştırmada veriler, bu araştırma için geliştirilmiş olan, Üniversite Öğrencilerin ÖğretmeÊ Öğrenme Sürecine Katılım Durumlarını Belirleme Anketinin üniversite öğrencilerine araştırma için seçilen derslerde uygulanması ile toplanmıştır. Araştırmanın amacına dönük soruları yanıtlamak üzere, toplanan verilerin çözümlenmesinde, aritmetik ortalama, standart sapma, KolmogorovÊSmirnov tek örneklem testi, bağımsız gruplar ''t'' testi ve tek yönlü varyans çözümlemesinden yararlanılmıştır. İstatistiksel çözümlemelerinde ''SPSS 7.0 for Windows'' paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin öğretmeÊöğrenme sürecine katılımlarının genelde etkili bir düzeyde olmadığı ; öğrencilerin, örtülü katılım davranışlarını açık katılım davranışlarından daha çok gösterdikleri ; ayrıca, katılım düzeyi düşük olan öğrencilerin düşük düzeyde katılım göstermelerinde en çok öğretim hizmetinin öğeleri ile ilgili etmenlerin, katılım düzeyi yüksek olan öğrencilerin yüksek düzeyde katılım göstermelerinde de en çok öğretmeÊöğrenme ortamının öğeleri ile ilgili etmenlerin etkili olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim -- Müfredat programlarıen_US
dc.subjectÖğrenmeen_US
dc.subjectÖğrenme psikolojisien_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin öğretme-öğrenme sürecine katılım durumlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 112 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record