Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGültekin, Mehmet, 1965-.
dc.contributor.authorAslan, Rabia
dc.date.accessioned2015-10-13T17:43:02Z
dc.date.available2015-10-13T17:43:02Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3378
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 450240en_US
dc.description.abstractBilgi ve teknolojinin hızla gelişip değiştiği günümüzde, bireyleri toplumun gereksinimleri doğrultusunda eğitme sorumluluğunu eğitim kurumlan üstlenmektedir. Toplumlar, eğitim kurumlan yoluyla, bireylerin gereksinim duydukları temel bilgi, beceri ve değerleri öğrenebilmelerini ve yaşamlarını daha iyi bir biçimde sürdürebilmelerini sağlarlar. Eğitim, bireylerin, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, toplumu daha ileriye götüren bireyler olmalarına ve topluma etkin bir şekilde uymalarına katkıda bulunmaktadır. Gerekli bilgi, beceri ve değerler doğrultusunda yetiştirilerek eğitim gören insanlar, olgunlaşmakta, kişiliklerini kazanmakta, toplumun sağlıklı birer parçası haline gelmektedirler. Bu nedenle, ilköğretim programlarında temel bilgi,beceri ve değerlerin kazandırılabilmesi üzerinde önemle durulmuş; ilköğretimin işlevini gerçekleştirebilmesi açısından da hedeflenen bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasına ağırlık verilmiştir. Bu araştırma, öğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerleri kazanma düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, oranlı küme örneklem alma yoluna gidilmiş; Eskişehir ilinde yer alan yedi eğitim bölgesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı merkez ilköğretim okullarından, üst, orta ve alt sosyo-ekonomik düzeyden rastlantısal yolla birer okul seçilmiştir. Araştırma bu okullarda görevli 310 ilköğretim sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için, 49 maddeden oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, öğretmenlerin görüşleri sayı ve yüzdeler ile ortaya konmuştur. Araştırmada, verilen yanıtların puan ortalamalarının, öğretmenlerin cinsiyetleri, hizmet sureleri ve görev yaptıkları okulun sosyo-ekonomik düzeyine göre farklılık oluşturup oluşturmadığım belirlemek için ikili karşılaştırmalarda bağımsız t testinden, üç ya da daha fazla karşılaştırmalardatek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F değerinin anlamlı çıktığı durumlarda farklılığın hangi gruplar arasında oluştuğunu belirlemek amacıyla Tukey HSD (Tukey's Honestly Singificant Difference Test) çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretimen_US
dc.subjectÖğretmenler -- Değerlendirmeen_US
dc.titleÖğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerleri kazanma düzeylerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 110 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record