Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGültekin, Mehmet, 1965-.
dc.contributor.authorYıldırım, Aslı
dc.date.accessioned2018-08-14T14:08:28Z
dc.date.available2018-08-14T14:08:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/3382
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 457296en_US
dc.description.abstractOkulöncesi dönem, çocukların gelişimlerinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde, çocukların kendini ifade edebilen, sorgulayan, araştıran ve problem çözen bireyler olarak yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda okulöncesi eğitim programında birçok etkinliğe yer verilmiştir. Söz konusu etkinlikler arasında önemli bir yeri olan Türkçe etkinliğinde de çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden biri olan öykü tamamlama tekniği, çocukların yaratıcılıklarını, hayal gücünü, düşünme becerilerini geliştirmesinin yanı sıra özellikle problem çözme becerisini de geliştirmektedir. Bu araştırmanın amacı, okulöncesi eğitimde Türkçe etkinliklerinde uygulanan öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem çözme becerisiningelişimine etkisini öğretmen görüşüne dayalı olarak belirlemektir. Araştırma, 2006-2007 eğitim öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki dört bağımsız anaokulunda görev yapan 6 yaş grubu öğretmenleri ve sosyo-ekonomik düzeylerine göre belirlenen dokuz ilköğretim okulunun anasınıfı öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada 30 öğretmen ile görüşülmüş ve kendisiyle görüşme yapılan öğretmenlerin sınıflarında gözlemler yapılmıştır. Araştırma verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmış gözlem teknikleri ile toplanmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler sayısallaştırılmıştır. Gözlem verilerinin çözümlenmesinde ise frekans hesaplamaları yapılmıştır. Görüşme ve gözlem teknikleri yoluyla elde edilen bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmada gerek görüşmeler gerek gözlemler sonucunda elde edilen bulgular, öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem çözme becerisini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Öğretmenlerin tümü, öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem çözme becerisini geliştirdiğini düşünmektedir. Sınıflarda yapılan gözlemler sırasında, öğretmenlerin öykü tamamlama tekniğini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında genel anlamda sıkıntı yaşamadığı; yalnızca, öykü tamamlama tekniğini uyguladıktan sonra söylenenleri sistematik bir biçimde bütünleştirme ve öykü ile ilgili özgün bir ürün ortaya koyma konusunda sıkıntı yaşadıkları gözlenmiştir. Yine, gözlemler sonucunda öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem çözme becerisinin alt beceri alanlarından iletişim becerileri ve sosyal becerilerin gelişiminde daha çok etkili olduğu görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkulöncesi eğitim -- Etkinlik programlarıen_US
dc.subjectProblem çözme, Çocuklardaen_US
dc.titleOkulöncesi eğitimde Türkçe etkinliklerinde uygulanan öykü tamamlama tekniğinin çocukların problem çözme becerisine etkisi konusunda öğretmen görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 128 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record