Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Görsel sanatlar eğitiminde kavrama dayalı öğrenme 

  Toprak, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Arslan, Suzan (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Günümüz dünyasında hızlıca değişen koşullar altında bilgiyi anlamlandırmak için daha farklı düşünme becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç görsel sanatlar eğitimini de kapsamaktadır. Kavrama dayalı eğitim, üç boyutlu ...
 • Görsel sanatlar eğitiminde görsel kültürün BİLSEM öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine katkısı 

  Kıratlı, A. Dilek; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Daşdemir, Asuman (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırma ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görsel sanatlar yetenek alanındaki 10-13 yaş grubundaki öğrencilerin, görsel sanatlar eğitimi kapsamında yapılan görsel kültür temelli etkinliklerin onların eleştirel ...
 • Güzel sanatlar eğitimi bölümlerindeki bilimsel araştırma yöntemleri dersine yönelik öğretim elemanı görüşleri 

  Edeer, Şemsettin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Gültekin Connington, Müge (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Sanat eğitiminde öğrenim gören öğretmen adaylarında, sanat ve bilim ilişkisine dair farkındalık oluşturmak için Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı, görsel sanatlar eğitimcisi ...
 • Disiplinlerarası öğrenci kitlesi için etkileşimli tasarım dersine yönelik bir eylem araştırması 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yavuz, Figen (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022)
  Günümüzde hızla gelişen teknoloji, bilgiye ulaşmaya çalışan bireyin kendisini sürekli güncellemesini ve bunu yaşamı boyunca sürdürmesini zorunlu hâle getirmektedir. Bu hızlı gelişim içinde her şeyi bilmek yerine, nasıl ...
 • Görsel pedagojik farkındalığa dayalı görsel sanatlar eğitimine yönelik bir eylem araştırması 

  Bedir, Erişti Duygu; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Karaman, Merve (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Eğitimi bölümündeki seçmeli sanat atölye Grafik Tasarım dersinde görsel kültür odaklı görsel pedagojik farkındalığın nasıl geliştirilebileceğini ve tasarım süreçlerine nasıl yansıdığını ...
 • Görsel iletişim projesi tasarımında bireysellik üzerine bir durum çalışması 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Özeskici, Deniz (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Teknolojik gelişmelerle birlikte günlük hayatın hemen hemen her alanında kullanılan görsellerin önemi artmaktadır. Buna bağlı olarak görsellerin okunması, anlamlandırılması, yorumlanması ve görseller aralarındaki bağlantıların ...
 • Görsel sanatlar dersi öğretim programı (ortaokul) ve görsel sanatlar öğretmen kılavuz kitabı'nda çevre eğitimi 

  Ünalan, Halit Turgay; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Çalışır, Seda (Anadolu Üniversitesi -Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021)
  Dünyanın ortak sorunu olan ve sağlığı tehdit eden çevre sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Bu sorunların artık ciddi bir boyutta hissedildiği dünyada çevre eğitimi üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Sanat ...
 • Uzaktan öğretim yöntemiyle hareketli tipografide Gestalt kuramı : fenomenolojik bir araştırma 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yıldız Sandal, Lefika (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmanın amacı, “Grafik Tasarımı III” dersi kapsamında Gestalt Kuramı’na göre yapılan hareketli tipografi tasarlama sürecine ilişkin öğrenci deneyimlerini belirlemektir. Bu bağlamda araştırma, Gestalt Kuramı öğretiminin ...
 • Kültür bozumu öğrenme-öğretme süreci üzerine bir durum çalışması 

  Toprak, Mustafa; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Yıldız, Nagihan (Anadolu Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020)
  Çağdaş kültürel durumda, kitle iletişim araçlarıyla yayılan kültürel metinlerin taşıdığı enformasyon miktarıyla, bunları eleştirel olarak sorgulayabilme ihtiyacı sanat eğitiminin kapsamını eleştirel ve sosyokültürel konulara ...
 • Güzel sanatlar eğitimi sürecinde sanat eleştirisi içerikli dersler ile anasanat atölye dersleri arası etkileşime dayalı öğrenci ve öğretim elemanı görüşleri 

  Bedir Erişti, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Arslan, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2020)
  Çağdaş bireyler yetiştirmede önemli olan sanat eğitimi, zamanla bilişsel bir sürece yönelmiş ve sanat eleştirisi, sanat tarihi, estetik gibi alanları içerisine almıştır. Bu bağlamda sanat eğitimi gören bireylerin estetik ...
 • Görsel sanatlar öğretmen eğitimi bağlamında görsel kültür öğretimi 

  Coşkun, Necla; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Saribaş, Sevcan (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Bu araştırmanın amacı, 'Özel Öğretim Yöntemleri II' dersi kapsamında görsel sanatlar eğitimi bağlamında görsel kültür öğretiminin öğretmen adaylarına nasıl bir öğrenme-öğretme süreciyle gerçekleştirilebileceğidir. Bu ...
 • Görsel sanatlar eğitimcisi yetiştirmede bir yöntem olarak yaratıcı drama: : eylem araştırması 

  Soğancı, İ. Özgür; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; Gürkan Şenyavaş, Tuğba (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bilginin deneyimler yoluyla, yapılandırılarak öğrenilmesi yerine, sınırlı yanıtlar arasından tek doğruyu bulmaya yönelik, kısa vadeli bellek becerisi gerektiren sınav kaygılı öğrenme ortamı, bireyin yaratıcı düşünmesini ...
 • Ortaokul 8. sınıf görsel sanatlar dersi müze uygulaması (İstanbul modern örneği 

  Kıratlı, A. Dilek; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Şanlıer, Aslı (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Eğitim alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin, çağdaş eğitim uygulamalarını beraberinde getirdiği görülmektedir. Çağdaş eğitim sistemlerinin incelenmesi ile bu uygulamaların yapılandırıcı yaklaşımı ele alan ve öğrenci ...
 • Sanatsal yaratıcılık ölçeğinin geliştirilmesi 

  Bedir Erişti, Duygu; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Erol, Songül Esin (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmanın temel amacı genel yaratıcılık ve bununla ilintili olarak sanatsal yaratıcılık göstergelerini ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeyinde genel ve sanatsal yaratıcılık ...
 • Görsel iletişim tasarımı bağlamında bilgilendirme tasarımına ilişkin bir eylem araştırması 

  İnci, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Küçük, Mine (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Çoklu okuryazarlıkların geliştirilmesi gerekliliğinin önemli olduğu günümüzde, insanların medya mesajlarını okumalarını ve bu sürece aktif katılımlarını sağlamak amacıyla görsel okuryazarlığın geliştirilmesi bir zorunluluk ...
 • Yer temelli eleştirel sanat eğitimi : bir eylem araştırması 

  Edeer, Şemsettin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Sesigür, Ayça (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Yer temelli eleştirel sanat eğitimi(YTESE) bireylere deneyimlerini anlamlandırma ve ifade etmesinde sorgulayıcı, yaratıcı düşünme kişisel, çevresel ve sosyal problemlere yanıt arama, doğa ve toplum gibi konular üzerine ...
 • Temel sanat eğitiminde içerik tasarımı 

  Aşkan, Aydan; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Önder, Ulaş (Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Bu tezde, temel sanat eğitiminin, çağdaş gereklere göre yeniden yapılandırılması ve içerikten biçime yönelen bir tasarım stratejisi ile yeni tekniklerin geliştirilmesine, ders plan ve programlarının hazırlanabilmesine ...
 • 5 yaş grubu (48-60 aylık) çocukların sanat etkinliklerinde temsile dayanan taklit ve öykünmenin incelenmesine yönelik bir durum çalışması 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Uysal, Sinem (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Geçmişten günümüze sanat insanların hayatında bir şekilde varlığını korumuş ve giderek önem kazanmıştır. Sanat eğitiminin gerekliliği günümüzde yadsınamaz duruma gelmiş, bununla birlikte okul öncesi eğitimin çocukların ...
 • Güzel sanatlar eğitiminde bilgilendirme haritası tasarımı üzerine bir durum çalışması 

  İnce, Metin; Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü; Bilal, Fırat (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
  Araştırma sürecinde araştırılan konu ile ilgili maddelerin belirlenmesiyle fikir, yaratım ve bunu geliştirme süreçleri başlar. Yaratıcı düşünce biçimi öğrenilebilen ve gelişen bir edinimdir. Bu düşünce biçimi fikir geliştirme ...
 • Türkiye'de sanat eğitimi lisans programlarında sanat eserlerinden kopya uygulamalarına yönelik öğretim elemenları görüşleri 

  Yanık, Yunus (Anadolu Üniversitesi, 2015)
  Sanat eserlerinden kopya yönteminin geçmişten günümüze uygulanageldiği ve sanat eğitimcileri açısından bir tartışma konusu oluşturduğu söylenebilir. Bu nedenle bu araştırmada sanat eğitiminin Yükseköğretim kademesinde Resim ...

View more