Advanced Search

Now showing items 1-17 of 17

  • Avrupa resim sanatında ölümcül kadın figürler 

   Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bu projede, Avrupa sanat tarihinin 9. yüzyıl ile 20.yüzyıl tarihleri arasını kapsayan süreçte oluşturulmuş resimler içinde yer alan "Femme ...
  • Baskıresmin çağdaşlaşma sürecinde Atölye 17 

   Araz, Güldane (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   "Baskıresmin Çağdaşlaşma Sürecinde Atölye 17" adı altında yürütülen Sanatta Yeterlilik Tez çalışmasında amaç, baskıresmin 20.yy.'da kendi özgün kimliğini kazanması ve çağdaş baskıresmin oluşum sürecinde, Atölye 17 sanat ...
  • Cumhuriyet sonrası Türk resminde sembol 

   Batur, Meral (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Zamanın ve mekânın ötesinde evrensel bir dili olan semboller, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar filozofların, sanatçıların ve sanat tarihçilerinin üzerinde önemle durdukları bir kavram olmuştur. İnsanlığın ilkel ...
  • Çağdaş Türk resim sanatında kuş imgesinin hareket bağlamında incelenmesi 

   Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu araştırmada, resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışık-gölge ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
  • Geç osmanlı çağdaşlaşma sürecinde toplumsal ve siyasal dönüşümlerin resim sanatına yansıması 

   Ateşli, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Geç Osmanlı döneminde çağdaşlaşma çabalarıyla Türk resim sanatının gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. Erken dönem çağdaş Türk resim sanatında Osmanlı ressamları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da görülmeye ...
  • Gelişim sürecinde kolografi ve deneysel baskıresme etkileri 

   Türk, Sezin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Bu çalışmada 20.yüzyılda teknoloji ile birlikte değişen baskı sanatları içinde deneyselliğin getirdiği bir teknik olan kolografi, tarihsel gelişimi içinde incelenmiş, kolografinin tanımına yer verilmiş ve terimin Türkçede ...
  • Görsel anlatımda denge 

   Şener, Nilgün (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   "Görsel Anlatırnda Denge" adlı araştırmada, görsel öğelerin bir araya gelişlerini ve ilişkilerini düzenleyen ilkelerden biri olan dengenin oluşmasını sağlayan unsurların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama ...
  • Nokta ve çizginin resimsel anlatımda kullanımı 

   Kaplan, Semih (Anadolu Üniversitesi, 2009)
   Resim sanatı tarihinin, primitif dönemlerden günümüze kadar olan süreçte gelişerek değişim gösterdiğini, buna paralel olarak da anlatım biçimlerinin çeşitlendiğini söylemek mümkündür. Resimsel anlatımda kullanılan temel ...
  • Resim sanatında kadın figürü betimlemeleri 

   Aktan, Gülser (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu araştırmada resim sanatında kadın figürü betimlemeleri ele alınmıştır. Araştırmanın konusu, bilinen insanlık tarihi içinde, insan eliyle yapılmış olması ve biricikliği bakımından sanat eseri olarak da görülen, bulunmuş ...
  • Resim sanatında renk-öz bağlantıları 

   Coşkun, Necla (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Doğa karşısında kendine bir yer edinmeye çalışan ilk İnsanın mağara duvarlarına çizgiyle başlatmış olduğu süreç, o günden bugüne insanın kendini ifade etme biçimlerinin temelini oluşturmuştur. Sosyolojik ve kültürel ...
  • Resimde zaman kavramı 

   Coşkun, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   "Resimde Zaman Kavramı" adlı bu tez, insanın iki boyutlu bir yüzeyde üçüncü boyutu arama çabalarına, zaman kavramını da ekleyerek dördüncü boyuttan bakış sürecine, resim sanatı tarihinde nasıl gelindiğini anlatmayı amaçlar. ...
  • Resimsel bir ifade aracı olarak ışık boyama 

   Reisoğlu, Onan Onur (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   18. yüzyılla birlikte ışığa duyarlı kimyasalların gelişmesi ve 19. yüzyılın ilk yarısında ilkel örneklerine rastlanmaya başlanan fotoğraf makinesiyle ışık "yakalanabilir" olmuştur. Bu gelişme ışık algısının değişmesinde ...
  • Sanat tarihinde paradigmatik kırılmalar ve resim sanatına yansımaları 

   Taşçılar, Haydar (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu çalışmanın amacı, sanat tarihinin kırılma noktalarına ve bu kırılmaların ardında yatan içinde bulunulan dönemin güç ilişkilerinin neden olduğu dinamiklere odaklanmak ve özgürlükçü, çoğunlukçu bir ortamda, resim sanatının ...
  • Sanat, iktidar, beden 

   Kılınç, Gökçen Meryem (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   İnsan türünün en yaratıcı üretim ve eylem biçimlerinin bir bölümünün somutlaşmış biçimi/yansıması olan sanat, her dönemde yalnızca sanatçının hür iradesiyle var olan bir niteliğe sahip değildir. Etki gücünü her alanda ...
  • Sanatın ironik boyutları 

   Ergin Halhallı, Hatice Kübra (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   İroni kavramı felsefi ve edebi bir kategori olarak retorik sanatlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bir çeşit söz oyunu olarak nitelenen kavram, Sokrates’ in ironi tanımlamaları doğrultusunda Antik Yunan’ a kadar geri ...
  • Toplum sanat ilişkisi ve süreç 

   Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu sanatta yeterlik tezi, sanat yoluyla kamusal alan oluşturulabilir mi sorunsalını irdelemektedir ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bir proje çalışmasıdır. Kamuyla beraber ...
  • Yeniden üretim ve yeni plastik algı 

   Erkal, Orhan (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Yeniden üretim ve onunla birlikte sürekli bir dönüşüm içerisinde olan plastik algının izleğinin sürüldüğü bu çalışmada, antikiteden bu yana oluşan yaratma dürtüsü ile ilişkili olarak ortaya farklı olgular, sanat temel alanı ...