Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Eren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkiler 

  Azra, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Atan, Bişeng (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  İkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki ...
 • Manzara resminde boşluk olgusu ve sanatçının mizacı ile olan ilişkisi 

  Ateşli, Murat; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Algül, Ahmet (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Sanatsal üretimin en genel motivasyonu yaratıcılık ve hayal gücü olarak ifade edilmektedir. Sanatın hangi dalı olursa olsun sanatçı, eserini bir ifade biçimi olarak kullanmaktadır. Bazen her şey göründüğü gibidir, bazen ...
 • Pikolo flütün tarihsel gelişimi ile kullanım teknikleri ve orkestrada önemli soloları 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Yılmaz, Çağla (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırma flüt ailesinin ve orkestranın en küçük enstrümanı olan pikolo flütü tanıtmak amaçlı yapılmıştır. Pikolo flüt hakkında flüt kadar fazla kaynak bulunmamaktadır. Aynı zamanda pikolo flüt için ayrı bir eğitim ...
 • Feminist kuram bağlamında üçüncü dalganın sanatta ifadesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Öcal, Sema (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  Eşitsizlikler bağlamında kadın hakları üzerinden bir ideolojiye dönüşen feminizmin üçüncü dalgası, disiplinlerarası sanat ürünleri olarak güncel sanat ortamında yankı bulduğu varsayımı üzerinden araştırılmıştır. Tez ...
 • Sanatta malzemeyle ifadenin doku bağlamında incelenmesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Uğrul, Damla Ezgi (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20.yüzyılda sanatçıların farklı malzeme arayışlarına girdiği ve teknik olarak farklı yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. Bu değişimler süreç içerisinde boyanın yüzeyde oluşturduğugörünümün değişmesinin ötesinde, doku ...
 • Doğa görünümlerinin sanal uzaya yansımasının dijital sanat bağlamında incelenmesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  20. yy. ortalarından itibaren sanatçıların malzeme arayışına girdiği ve çalışmalarında birçok farklı yöntemi kullandıkları görülmektedir. Bilgisayar sistemlerindeki gelişim, medya araçlarının sanatçılar tarafından kullanılması ...
 • İmge endişesi 

  Akçaoğu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Yücelen, Ayşe Selcen (Tez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Dünyaya gelmiş her sağlıklı insanın yaptığı ilk şeylerden biri bakmaktır. İlk andan beri var olan bu yeti, bedenin ve zihnin gelişimiyle orantılı olarak gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde etrafa bakınma sonucunda oluşan ...
 • “ FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMININ MARY CASSATT’NIN YAPITLARINA UYGULANMASI ” 

  XIX. yüzyılın ataerkil toplum yapısı; dönemin düşünür ve bilim adamlarının ırk-cinsiyet söylemleriyle güçlü bir temel üzerine oturtulmuştur. Kadının görevinin üreme olduğu salık verilerek kamusal- özel olarak ayrılan ...
 • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

  Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
 • Çağdaş Türk resim sanatında kuş imgesinin hareket bağlamında incelenmesi 

  Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırmada, resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışık-gölge ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
 • Kültürel öge olarak su kavramı ve Türk Resim Sanatına etkileri 

  Öner, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Su, evrenin varoluşundan bu yana temel ihtiyaç maddesi olmasından öte, farklı anlamlar yüklenerek ihtiyaçlara, inançlara, kültürlere ve teknolojiye göre değişim, gelişim ve çeşitlilik göstermektedir. Sınırları ayırmasının ...
 • Resim sanatında bir imge olarak kent 

  Selim, Samed Arda (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kent, insanlık tarihi boyunca temelde barınak olarak işlev görmüştür fakat zaman içerisinde bu işlevi çeşitlenmiştir. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan kentin, bireylerin estetik algılarını da şekillendirdiği ...
 • Yeniden üretim ve yeni plastik algı 

  Erkal, Orhan (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Yeniden üretim ve onunla birlikte sürekli bir dönüşüm içerisinde olan plastik algının izleğinin sürüldüğü bu çalışmada, antikiteden bu yana oluşan yaratma dürtüsü ile ilişkili olarak ortaya farklı olgular, sanat temel alanı ...
 • Resimsel bir ifade aracı olarak ışık boyama 

  Reisoğlu, Onan Onur (Anadolu Üniversitesi, 2017)
  18. yüzyılla birlikte ışığa duyarlı kimyasalların gelişmesi ve 19. yüzyılın ilk yarısında ilkel örneklerine rastlanmaya başlanan fotoğraf makinesiyle ışık "yakalanabilir" olmuştur. Bu gelişme ışık algısının değişmesinde ...
 • Cumhuriyet sonrası Türk resminde sembol 

  Batur, Meral (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Zamanın ve mekânın ötesinde evrensel bir dili olan semboller, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar filozofların, sanatçıların ve sanat tarihçilerinin üzerinde önemle durdukları bir kavram olmuştur. İnsanlığın ilkel ...
 • Gerçekçilikten yeni gerçekçiliğe 

  Bozkurt, Ahmet, 1975- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmada, 18. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal anlamda gerçekçi eğilimleri olan sanatçılardan başlanılarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısında resimsel anlamda ortaya çıkan "Gerçekçilik" kavramından, 1960'larda farklı ...
 • Geç osmanlı çağdaşlaşma sürecinde toplumsal ve siyasal dönüşümlerin resim sanatına yansıması 

  Ateşli, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Geç Osmanlı döneminde çağdaşlaşma çabalarıyla Türk resim sanatının gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. Erken dönem çağdaş Türk resim sanatında Osmanlı ressamları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da görülmeye ...
 • Avrupa resim sanatında ölümcül kadın figürler 

  Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bu projede, Avrupa sanat tarihinin 9. yüzyıl ile 20.yüzyıl tarihleri arasını kapsayan süreçte oluşturulmuş resimler içinde yer alan "Femme ...
 • Resim sanatında biçimsel öğe olarak yazı 

  Sak, H. İlker (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Yazı, tarihinde ilk kullanımından günümüze kadar, görsel, işlevsel ve içerik olarak büyük değişimler göstermiştir. Aynı yazı, farklı dil kökenlerinden doğan farklı yazılar halini almış bu yazılar farklı dillerde farklı ...
 • Görsel anlatımda denge 

  Şener, Nilgün (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  "Görsel Anlatırnda Denge" adlı araştırmada, görsel öğelerin bir araya gelişlerini ve ilişkilerini düzenleyen ilkelerden biri olan dengenin oluşmasını sağlayan unsurların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama ...

View more