Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • 1980 sonrası Türk resim sanatının örgütlenmesi 

  Başaran, Şeyma (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırmada Türkiye'de 1980 ve sonrası resim sanatı ve resim sanatının günümüz koşullarında bir piyasaya dönüşmesi ve küresel sanata adapte olma süreciyle sanat piyasasına etki eden aktörlerin üzerinde durulmuştur. Bu ...
 • Sanat pratiklerinin bilinçdışı ile ilişkisinde hız faktörü 

  Cengiz, Burcu Nur (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  21. yüzyılın değişen parametreleri içinde hız kavramı her alanda bir öncelik olarak karşımıza çıkmakta ve hız kültürü olgusunu gerçek kılmaktadır. Hız kültürü yerleşik kalıp ve kökleşmiş alışkanlıkları içinde barındırmayarak ...
 • Antropomorfizm kavramı ve sanatta hayvan imgesi 

  Akçaoğlu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Kaya, Şule (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  İnsanlık tarihi boyunca, insan ve hayvan varlıkları sürekli etkileşim halinde olmuştur. Bu etkileşimleri temsil etme açısından hayvan imgesi, ilk çağlardan günümüze kadar sanatın çeşitli disiplinlerinde yer edinmiştir. ...
 • Güncel sanatta kültürel kodların kullanımında imgenin algısal etkileri 

  Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; İsayeva, Nergiz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Tarih boyunca çeşitli kültürlerin temsilleri sanatta imgeler yoluyla anlam kazanmıştır. Bu imgeler, dönemin izini sürdüren kültürel hafızanın taşıyıcısı görevini üstlenmiştir. Yıllar boyunca tekrarlanan ve hatırlanan ...
 • Avangard kuram bağlamında manzara resminde kolaj 

  Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Lakot, Şeyma (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Doğa, sanat tarihi boyunca sanatçının ilham kaynağı olmuştur. Bu birliktelik ile beraber sanatın insana dair, insanın da doğaya dair bir yakınlık içerisinde olması, sanatın, insanın yaşam döngüsü içerisinde karşılaştığı ...
 • Eren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkiler 

  Azra, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Atan, Bişeng (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  İkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki ...
 • Manzara resminde boşluk olgusu ve sanatçının mizacı ile olan ilişkisi 

  Ateşli, Murat; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Algül, Ahmet (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Sanatsal üretimin en genel motivasyonu yaratıcılık ve hayal gücü olarak ifade edilmektedir. Sanatın hangi dalı olursa olsun sanatçı, eserini bir ifade biçimi olarak kullanmaktadır. Bazen her şey göründüğü gibidir, bazen ...
 • Pikolo flütün tarihsel gelişimi ile kullanım teknikleri ve orkestrada önemli soloları 

  Koçyiğit, Özlem; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi; Yılmaz, Çağla (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  Bu araştırma flüt ailesinin ve orkestranın en küçük enstrümanı olan pikolo flütü tanıtmak amaçlı yapılmıştır. Pikolo flüt hakkında flüt kadar fazla kaynak bulunmamaktadır. Aynı zamanda pikolo flüt için ayrı bir eğitim ...
 • Sanatta malzemeyle ifadenin doku bağlamında incelenmesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Uğrul, Damla Ezgi (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
  20.yüzyılda sanatçıların farklı malzeme arayışlarına girdiği ve teknik olarak farklı yaklaşımlar sergilediği görülmektedir. Bu değişimler süreç içerisinde boyanın yüzeyde oluşturduğugörünümün değişmesinin ötesinde, doku ...
 • Doğa görünümlerinin sanal uzaya yansımasının dijital sanat bağlamında incelenmesi 

  Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
  20. yy. ortalarından itibaren sanatçıların malzeme arayışına girdiği ve çalışmalarında birçok farklı yöntemi kullandıkları görülmektedir. Bilgisayar sistemlerindeki gelişim, medya araçlarının sanatçılar tarafından kullanılması ...
 • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

  Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
  21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
 • Kültürel öge olarak su kavramı ve Türk Resim Sanatına etkileri 

  Öner, Özge (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Su, evrenin varoluşundan bu yana temel ihtiyaç maddesi olmasından öte, farklı anlamlar yüklenerek ihtiyaçlara, inançlara, kültürlere ve teknolojiye göre değişim, gelişim ve çeşitlilik göstermektedir. Sınırları ayırmasının ...
 • Resim sanatında bir imge olarak kent 

  Selim, Samed Arda (Anadolu Üniversitesi, 2018)
  Kent, insanlık tarihi boyunca temelde barınak olarak işlev görmüştür fakat zaman içerisinde bu işlevi çeşitlenmiştir. Önceleri sadece barınak olarak kullanılan kentin, bireylerin estetik algılarını da şekillendirdiği ...
 • Gerçekçilikten yeni gerçekçiliğe 

  Bozkurt, Ahmet, 1975- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Bu araştırmada, 18. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal anlamda gerçekçi eğilimleri olan sanatçılardan başlanılarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısında resimsel anlamda ortaya çıkan "Gerçekçilik" kavramından, 1960'larda farklı ...
 • Resim sanatında biçimsel öğe olarak yazı 

  Sak, H. İlker (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Yazı, tarihinde ilk kullanımından günümüze kadar, görsel, işlevsel ve içerik olarak büyük değişimler göstermiştir. Aynı yazı, farklı dil kökenlerinden doğan farklı yazılar halini almış bu yazılar farklı dillerde farklı ...
 • Resim sanatında renk-içerik, form-içerik ilişkisi 

  Aktürk, Ebru (Anadolu Üniversitesi, 2004)
  Bu araştırmada resim sanatında ifade aracı olan renk ve formun kullanım nedenleri araştırılarak belirli sonuçlara varılmış, renk ve formun içerikle bağlantıları incelenmiştir. İnsan beyninin bilinçaltı görüntüleri ve ...
 • Resim sanatında cinsellik ve erotizm imgesi 

  Özgenç, Neslihan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Kendine özgü bütünlüğü içersinde, toplumsal ve kültürel bir varlık olan insan, tüm eylemlerini özünde kendine dönüştürerek ilerlemektedir. Tarih boyunca cinsel eylemlerini de farklı anlayışlara yükleyerek, kendine dönüşüm ...
 • Bauhaus felsefesinin günümüz sanatına etkisi 

  Erdoğdu, Memet (Anadolu Üniversitesi, 2002)
  Bu araştırma, insanın modern topluma varabilme yolunda, endüstrinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Bauhaus Tasarım Okulu'nun felsefesini ve günümüz sanatına etkilerini incelemek için yapılmıştır. İlk ...
 • Mekan yanılsamasından resim yüzeyine espas 

  Ülker, Derya (Anadolu Üniversitesi, 2014)
  Plastik sanatlar, biçim oluşturma sanatlarıdır. Mimari ve heykelde bu biçim üç boyutlu, görsel sanatlarda ise iki boyutludur. Biçimi oluşturmak, aynı zamanda etrafındaki mekanı, onu çevreleyen uzamı da oluşturmaktır. Bir ...
 • 1883-1925 yılları arasında Paris'te eğitim alan Türk ressamlar ve yapıtlarının analizi 

  Özpınar, Yasemin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
  15.yy'ın sonlarında, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından batılı sanatçıların Osmanlı topraklarına gelmeleri sağlanmış ve kendisinden sonra gelen sultanların çoğu da bu gelişmeyi destekleyen çalışmaları sürdürmüşlerdir. ...

View more