Advanced Search

Now showing items 1-20 of 22

  • 1990 sonrası sanatta karnavalesk kuramı bağlamında eser incelemeleri 

   Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Reisoğlu, Deniz (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Bu tezde karnavalesk kuramın günümüz görsel sanatlarında eser incelemede yeni açılımlar sağlayıp sağlayamayacağı tartışılmıştır. Rus filozof Mihail Mihayloviç Bahtin'in ortaya attığı karnavalesk kuramı, François Rabelais'nin ...
  • Avrupa resim sanatında ölümcül kadın figürler 

   Serbest Yılmaz, Betül (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bu projede, Avrupa sanat tarihinin 9. yüzyıl ile 20.yüzyıl tarihleri arasını kapsayan süreçte oluşturulmuş resimler içinde yer alan "Femme ...
  • Baskıresmin çağdaşlaşma sürecinde Atölye 17 

   Araz, Güldane (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   "Baskıresmin Çağdaşlaşma Sürecinde Atölye 17" adı altında yürütülen Sanatta Yeterlilik Tez çalışmasında amaç, baskıresmin 20.yy.'da kendi özgün kimliğini kazanması ve çağdaş baskıresmin oluşum sürecinde, Atölye 17 sanat ...
  • Cumhuriyet sonrası Türk resminde sembol 

   Batur, Meral (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Zamanın ve mekânın ötesinde evrensel bir dili olan semboller, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar filozofların, sanatçıların ve sanat tarihçilerinin üzerinde önemle durdukları bir kavram olmuştur. İnsanlığın ilkel ...
  • Çağdaş Türk resim sanatında kuş imgesinin hareket bağlamında incelenmesi 

   Musal, Harika (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu araştırmada, resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışık-gölge ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ...
  • Feminist kuram bağlamında üçüncü dalganın sanatta ifadesi 

   Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Öcal, Sema (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   Eşitsizlikler bağlamında kadın hakları üzerinden bir ideolojiye dönüşen feminizmin üçüncü dalgası, disiplinlerarası sanat ürünleri olarak güncel sanat ortamında yankı bulduğu varsayımı üzerinden araştırılmıştır. Tez ...
  • Geç osmanlı çağdaşlaşma sürecinde toplumsal ve siyasal dönüşümlerin resim sanatına yansıması 

   Ateşli, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Geç Osmanlı döneminde çağdaşlaşma çabalarıyla Türk resim sanatının gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. Erken dönem çağdaş Türk resim sanatında Osmanlı ressamları, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da görülmeye ...
  • Gelişim sürecinde kolografi ve deneysel baskıresme etkileri 

   Türk, Sezin (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Bu çalışmada 20.yüzyılda teknoloji ile birlikte değişen baskı sanatları içinde deneyselliğin getirdiği bir teknik olan kolografi, tarihsel gelişimi içinde incelenmiş, kolografinin tanımına yer verilmiş ve terimin Türkçede ...
  • Görsel anlatımda denge 

   Şener, Nilgün (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   "Görsel Anlatırnda Denge" adlı araştırmada, görsel öğelerin bir araya gelişlerini ve ilişkilerini düzenleyen ilkelerden biri olan dengenin oluşmasını sağlayan unsurların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama ...
  • İmge endişesi 

   Akçaoğu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü; Yücelen, Ayşe Selcen (Tez (sanatta yeterlik) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Dünyaya gelmiş her sağlıklı insanın yaptığı ilk şeylerden biri bakmaktır. İlk andan beri var olan bu yeti, bedenin ve zihnin gelişimiyle orantılı olarak gelişmektedir. Bu gelişim sürecinde etrafa bakınma sonucunda oluşan ...
  • Nokta ve çizginin resimsel anlatımda kullanımı 

   Kaplan, Semih (Anadolu Üniversitesi, 2009)
   Resim sanatı tarihinin, primitif dönemlerden günümüze kadar olan süreçte gelişerek değişim gösterdiğini, buna paralel olarak da anlatım biçimlerinin çeşitlendiğini söylemek mümkündür. Resimsel anlatımda kullanılan temel ...
  • Resim sanatında kadın figürü betimlemeleri 

   Aktan, Gülser (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu araştırmada resim sanatında kadın figürü betimlemeleri ele alınmıştır. Araştırmanın konusu, bilinen insanlık tarihi içinde, insan eliyle yapılmış olması ve biricikliği bakımından sanat eseri olarak da görülen, bulunmuş ...
  • Resim sanatında renk-öz bağlantıları 

   Coşkun, Necla (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Doğa karşısında kendine bir yer edinmeye çalışan ilk İnsanın mağara duvarlarına çizgiyle başlatmış olduğu süreç, o günden bugüne insanın kendini ifade etme biçimlerinin temelini oluşturmuştur. Sosyolojik ve kültürel ...
  • Resimde zaman kavramı 

   Coşkun, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   "Resimde Zaman Kavramı" adlı bu tez, insanın iki boyutlu bir yüzeyde üçüncü boyutu arama çabalarına, zaman kavramını da ekleyerek dördüncü boyuttan bakış sürecine, resim sanatı tarihinde nasıl gelindiğini anlatmayı amaçlar. ...
  • Resimsel bir ifade aracı olarak ışık boyama 

   Reisoğlu, Onan Onur (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   18. yüzyılla birlikte ışığa duyarlı kimyasalların gelişmesi ve 19. yüzyılın ilk yarısında ilkel örneklerine rastlanmaya başlanan fotoğraf makinesiyle ışık "yakalanabilir" olmuştur. Bu gelişme ışık algısının değişmesinde ...
  • Sanat tarihinde paradigmatik kırılmalar ve resim sanatına yansımaları 

   Taşçılar, Haydar (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu çalışmanın amacı, sanat tarihinin kırılma noktalarına ve bu kırılmaların ardında yatan içinde bulunulan dönemin güç ilişkilerinin neden olduğu dinamiklere odaklanmak ve özgürlükçü, çoğunlukçu bir ortamda, resim sanatının ...
  • Sanat, iktidar, beden 

   Kılınç, Gökçen Meryem (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   İnsan türünün en yaratıcı üretim ve eylem biçimlerinin bir bölümünün somutlaşmış biçimi/yansıması olan sanat, her dönemde yalnızca sanatçının hür iradesiyle var olan bir niteliğe sahip değildir. Etki gücünü her alanda ...
  • Sanatın ironik boyutları 

   Ergin Halhallı, Hatice Kübra (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   İroni kavramı felsefi ve edebi bir kategori olarak retorik sanatlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bir çeşit söz oyunu olarak nitelenen kavram, Sokrates’ in ironi tanımlamaları doğrultusunda Antik Yunan’ a kadar geri ...
  • Toplum sanat ilişkisi ve süreç 

   Karaca, Gülçin (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Bu sanatta yeterlik tezi, sanat yoluyla kamusal alan oluşturulabilir mi sorunsalını irdelemektedir ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen bir proje çalışmasıdır. Kamuyla beraber ...
  • Toplumsal ve kültürel bağlamda 20. yüzyıl avrupa resminde bireysel anlatımlar 

   Varlık Şentürk, Leyla; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Aldoğan, Altay (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   20. yüzyıl Avrupa’sında sanayi alanında yaşanan gelişmeler büyük dönüşümlerin yaşanmasına sebep olmuş ve bu dönüşümler toplumsal anlamda yeni bir yapılanmanın da kapılarını aralamıştır. Bunun yanı sıra toplumsal açıdan ...