Advanced Search

Now showing items 1-20 of 71

  • 1840 temettuat defterlerine göre Korkuteli kazasının sosyoekonomik dinamikleri 

   Gök, Ümit (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   1840 temettuat defterlerine göre Korkuteli kazasının sosyoekonomik dinamikleri başlıklı tezimde, yörenin ekonomisine dair bir perspektif oluşturmakla beraber Osmanlı taşra toplumunun yaşayış biçimlerine dair tespitler ...
  • 1844 nüfus sayımına göre Dobruca 

   Büyükbaş, Burcu (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Osmanlı Devleti'nin Sağ koldaki en önemli bölgelerinden biri olan Dobruca XIX. Yüzyılda Özi Eyaletinin Varna Sancağına bağlı kazalardan oluşuyordu. Bölge hem ekonomik hem de askeri açıdan vazgeçilmez bir öneme sahipti. ...
  • 1845 yılı temettuat defterlerine göre Simav kazasının merkezi 

   Küpeli, Funda (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Simav, tarih öncesi ve sonrası çağlardan beri varolan,içerisinde toplulukları barındıran bir yerdir. Osmanlı döneminde ise Simav hiçbir zaman kendi kabuğunda yaşayan bir kaza olma özelliği taşımamıştır. Gerek Simav'ın ...
  • 19. yüzyılda Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına göç ve iskan hareketleri 

   Yılmazel, Ali Fuat (Anadolu Üniversitesi, 2000)
   Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarından olan ve genel bir ifade ile "Çerkez" olarak değerlendirilen Adığe, Abhaz ve Wubıhlar, Rusya'nın özellikle Çar 1. Petro döneminden itibaren daha belirginleşen emperyalist eğilimlere ...
  • 19. yy. da Osmanlı Devleti'nde tarım 

   Koç, Ercan (Anadolu Üniversitesi, 2005)
   19. yy, Osmanlı Devleti'nin her alanda olduğu gibi tarım alanında da büyük bir dönüşümün yaşandığı bir yüzyıldır. Bu yüzyılda toprak sistemindeki bozulma ve gerilemeye çözüm olması açısından birçok önemli reform ...
  • 1923 seçimleri 

   Erdoğan, Melda (Anadolu Üniversitesi, 2000)
   Halkın yönetime katılmasının bir yolu olan seçim, Türkiye tarihine ilk kez 1877 yılında girmiştir. Sonra sırasıyla 1908, 1914 ve 1919 yıllarında genel seçimler yapılmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi İstanbul'un işgal ...
  • 1923-1960 döneminde Türkiye'nin Balkan politikası 

   İvgen, Ferhat (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Balkanlar stratejik konumu nedeniyle yüzyıllar boyunca çok çeşitli halkların uğrak yeri olmuştur. 1789 Fransız İhtilalinin doğurduğu fikirlerin halklar arasında yayılması özellikle Balkanlarda ulusal bağımsızlık hareketlerini ...
  • Bezm-i Âlem Valide Sultan 

   Sezer, Arzu (Anadolu Üniversitesi, 2005)
   Son yıllarda Türkiye'de saray kadınları hakkında yapılan araştırmalar giderek artmaktadır, Bu alanda kaleme alınan çoğu eserde saray kadınlarından valide sultanlara ağırlık verildiği görülmektedir, Ancak yazılan eserlerde ...
  • Bir kaynak çalışması olarak Takvim-i Vekayi (1840-1849) 

   Çatalkaya, Metin, 1987- (Anadolu Üniversitesi, 2017)
   Gazeteler, devletlerin ve milletlerin yaşadıklarını ve görüp geçirdiklerini kayıt altına alan birer hatırat gibidirler. Bu sebeple geçmiş dönemin gazeteleri üzerinde çalışma yapmak, sadece yazılmış metinleri bu günün diline ...
  • Celebkeşan teşkilatı 

   Uçtu, Remzi (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   İstanbul, fethi takiben hızlı bir değişim ve gelişime sahne olmuş, kendi içinde de önemli sorunları gündeme getirmiştir. Devasa boyutlara ulaşan nüfusunun kasaplık et cinsinden ihtiyaçlarının temini konusu da bunlardan ...
  • Cumhuriyet dönemi iskan politikaları, (1923-1952) 

   Yıldırım, Ali, 1975- (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşanan önemli toplumsal olaylardan biri de iskan olayıdır. Bir taraftan Osmanlı Devletinin kaybettiği topraklardan Türkiye'ye gelenlerin iskanı, diğer yandan ise ülkenin içinde belirli ...
  • Cumhuriyet döneminde şapka devrimi ve tepkiler 

   Özdemir, Kamuran (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   İnsanlar giyim geleneğine yüzyıllar boyu devam eden çeşitli aşamalardan sonra sahip olmuşlardır. Türkler için de bu aşamalardan bahsetmek mümkündür. En eski devirlerden bu zamana kadar Türkler de, yaşadıkları zaman, inanış, ...
  • Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Tarımı (1923-1929) 

   Kayıran, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi, 1988)
   Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyılın sonlarına doğru, çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı iktisadi olarak da gerilemeye başlamıştır. Askeri hareketler ve fetih esasına göre organize edilmiş olan ''Timar Sistemi''nin bozulması ...
  • Demokrat Parti dönemi milli eğitim politikası : (1950-1960) 

   Kılıç, Emre (Anadolu Üniversitesi, 2008)
   DP, Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ocak 1946'da kurulan DP, çok partili hayata geçiş sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Kurulduktan kısa bir süre sonra geniş halk kitlelerinin desteğini alan DP, bu ...
  • Demokratikleşme sürecinde Ahmet Ağaoğlu 

   Çebitürk, Coşkun (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Demokratik yönetim insanımızın çeşitli siyasal tecrübelerinden sonra ulaştığı en son ve en sağlıklı yönetim şeklidir. Türkiye, çağdaşlaşma mücadelesini Mustafa Kemâl Atatürk'ün öncülüğünde ve onunla gönül birliği yapanlarla ...
  • Devrimlere karşı tepkiler, (1923-1938) 

   Yönter, Pakize (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Türkiye Cumhuriyeti'nin şekillendiği, temellerinin atıldığı; 1923-1938 arası dönem aynı zamanda, devrimlerin halka benimsetildiği, yapılanma ve yaşatılma savaşının verildiği bir dönemdir. Paul Genziton'un deyimiyle, bu ...
  • Dördüncü Umumi Müfettişlik : kurulması, çalışması ve kaldırılması 

   Toparlak, Bahar (Anadolu Üniversitesi, 2013)
   1927’de kurulan Umum Müfettişlik Teşkilatı daha sonraki yıllarda sayısı arttırılarak Cumhuriyet Dönemi’nin önemli kurumları arasına sokulmuştur. Bulundukları bölgelerde güvenlik, ekonomik, sağlık, sosyal, kültürel açıdan ...
  • Ege adaları 

   Koylu, Zafer (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Avrupalı devletlerin (İngiltere, Fransa, Rusya) desteği ile bağımsızlığını kazanan Yunanistan, topraklarını sürekli genişleterek ''Adalar Denizi''ndeki dengeyi alt-üst etmiştir. Yunanlılar, Türklerle giriştiği bir çok ...
  • Eskişehir demiryolu 

   Efe, Ayla (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Eskişehir demiryolu Anadolu-Bağdat demiryolu üzerinde bir kavşak noktasıdır. İzmit'ten başlayarak Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşan hattın imtiyazı 1888'de Almanya'ya verilmişti. Yapımına Nisan 1889'da başlandı. 19 ...
  • II. Abdülhamit döneminde Konya ve kentin yapısal değişimi 

   Yılmaz, Emrah, 1986- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Konya'nın 19. yüzyıldaki değişimini konu edindiğimiz çalışmamızda öncelikle kentin II. Abdülhamit dönemindeki genel yapısını açıklamaya çalıştık. Bu amaca ulaşmak için de Konya'nın II. Abdülhamit dönemi, tarım, sanayi, ...