Advanced Search

Now showing items 1-20 of 71

  • Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Tarımı (1923-1929) 

   Kayıran, Mehmet (Hacettepe Üniversitesi, 1988)
   Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyılın sonlarına doğru, çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı iktisadi olarak da gerilemeye başlamıştır. Askeri hareketler ve fetih esasına göre organize edilmiş olan ''Timar Sistemi''nin bozulması ...
  • XIX. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda merkez örgütünde modernleşmeler Bab-ı Ali'nin gelişimi 

   Bayrak, Meral (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığım ''XIX. Yüzyıl Osmanlı İm- paratorluğunda Merkez Örgütünde Modernleşmeler Bab-ı Ali'nin Gelişi- mi'' konulu çalışma, her ne kadar tüm, 19. yüzyıla yönelik merkez teş- kilatını kapsıyor ...
  • Ege adaları 

   Koylu, Zafer (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Avrupalı devletlerin (İngiltere, Fransa, Rusya) desteği ile bağımsızlığını kazanan Yunanistan, topraklarını sürekli genişleterek ''Adalar Denizi''ndeki dengeyi alt-üst etmiştir. Yunanlılar, Türklerle giriştiği bir çok ...
  • II. Meşrutiyet döneminde sosyal ve ekonomik alanda yapılan reform hareketleri 

   Yakut, Kemal (Anadolu Üniversitesi, 1991)
   Osmanlı İmparatorluğu XVI. yüzyıldan itibaren çağın gerisinde kalmaya başlamıştı. Osmanlı yöneticilerinin imparatorluğun askeri gücünü eski konumuna getirmek için başlattıkları reform hareketi, giderek diğer alanlara da ...
  • Osmanlı Devleti'nde şeyhülislamlık kurumu 

   Gündüz, Esra (Anadolu Üniversitesi, 1992)
   Osmanlı devletinde, adalet örgütünün içerisinde bulunan mahkeme- lerin başında yer alan kadılar ve İstanbul'un dışındaki kaza ve nahi- yelerde fetva vermekle görevli müftüler, şeyhülislamlık makamına yar- dımcı kurumlar ...
  • Maarif Vekaleti'nin kuruluşu ve çalışmaları (1920-1940) 

   Aşkın, Banu (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Maarif Vekaleti, 2 Mayıs 1920'de kurulduğu sırada henüz İs- tanbul'daki Maarif Nazareti, ilkönce Anadolu Eğitimini kendine bağla- yabilmek için uğraşmıştır. Vekalet, Maarif Nezareti kapandıktan sonra da eğitimi tüm sorunları ...
  • Roma'da cumhuriyetten Principatus'luğa geçiş 

   Şahin, Yüksel (Anadolu Üniversitesi, 1993)
   Roma'da M.Ö.509'da başlayan Cumhuriyet yönetiminin en önemli özelliği ''Senatus'', ''Halk meclisleri''ve ''Magistratus'luklar'' a- rasında ortak bir yönetim anlayışı ile devletin yönetilmesi geliyordu. Bu üç organ arasında ...
  • Milli Mücadele döneminde mitingler : (1918-1920) 

   Yetim, Fahri (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   I. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, 30 Ekim 1918 tarihinde, galip devletlerle Mondros Mütarekesini imzalamıştır. Bu anlaşma ile devletin bağımsızlığı ortadan kalkmış ve Türk yurdu yer yer düşman işgaline ...
  • XVI. yüzyılda Göynük ve Yenice-i Taraklı kazaları 

   Toprakeşenler, Sema (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   XVI. yy'da Hüdavendigar Sancağı içersinde yeralan Göynük ve Yenice-i Taraklı kazaları Osmanlıların ilk fethettiği yerler arasın- dadır. Osmanlı gaza politikasına güzel bir örnek oluşturan Göynük ve Yenice-i Taraklı, fetihten ...
  • Tanzimat döneminde Türk aile yapısı : (1839-1876) 

   Yetim, Banu (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile toplumun en küçük birimidir. Aile çeşitli dönemlerde farklı gelişmeler göstermiştir. Tarih öncesi çağlarda anaerkil aile yapısı görülmekteydi. Eski Türklerde aile ise baba egemenliğine ...
  • XIX. yüzyıl Osmanlı ticaretinde çağdaşlaşma 

   Gücenmez, Aydan (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   19. yüzyıl dünya çapında ticari gelişmenin yaşandığı bir çağdır. Osmanlı Devleti de bu çağda sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler yaşamıştır. Bu çalışmada 19. yüzyıl başlarında Osmanlı devletinin ekonomisi, tarımı, ...
  • XVI. yüzyılda Söğüt ve Domaniç kazaları 

   Berkün, Jülide (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Söğüt ve Domaniç'in, Osmanlı Devleti'nin kurulup, imparatorluk haline gelmesinde büyük rolü olmuştur. Söğüt ve Domaniç, Osmanlı Dev- leti'nin temelinin atıldığı yerlerdir. Bu nedenle Söğüt ve Domaniç'in XVI. yüzyıldaki ...
  • Türkiye'de kadın haklarında gelişmeler : (1839-1923) 

   Aktaş, Asiye (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Kadın sorunu günümüzde aktüalitesini sürdüren konular arasında yer almaktadır. Kadın dernekleri, basın kuruluşları bu konuda sürekli faaliyetlerde bulunarak, konu ile ilgili incelemeler, araştırmalar yapmaktadırlar. Bu ...
  • Umumi müfettişlikler 

   Taş, Serap (Anadolu Üniversitesi, 1997)
   ÖZET: 25 Haziran 1927 tarihinde kurulan Umumi Müfettişlikler, 1952 yılına kadar çalışmalarını devam ettirmişlerdir. Bu süre içersinde dört umumi müfettişlik kurulmuştur. Bu teşkilatın kurulmasındaki amaç; ekonomik, coğrafi ...
  • XIX. yüzyılda Eskişehir'in ekonomik durumu 

   Yazıcı, Atila (Anadolu Üniversitesi, 1997)
   Eskişehir'de XIX yüzyılın ortalarına kadar lületaşı ticareti dışında ekonomik bakımdan önemli bir etkinlik bulunmuyordu. Halk daha çok hayvancılık ve tarımla uğraşırken bunu da geçimlik ekonomi içerisinde yerine getiriyor, ...
  • Yüzellilikler 

   Halıcı, Şaduman (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti son nefesini veren bir hasta gibiydi. Her tarafı işgal edilen Devlet, yok olmuş sayılabilirdi. Ancak, bağımsız olarak yaşamaya alışmış ...
  • Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azamlık kurumu 

   Kaplan, Enver (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Osmanlı Devletinin merkez örgütünde Padişahtan sonra yer alan en büyük devlet memuru vezirÊi azamdı. Devletin kuruluşundan itibaren var olan vezirlik kurumu, İmparatorluğun sonuna kadar devam etti. ''Vezir''in sözlük anlamı ...
  • Eskişehir demiryolu 

   Efe, Ayla (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Eskişehir demiryolu Anadolu-Bağdat demiryolu üzerinde bir kavşak noktasıdır. İzmit'ten başlayarak Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşan hattın imtiyazı 1888'de Almanya'ya verilmişti. Yapımına Nisan 1889'da başlandı. 19 ...
  • Türkiye'de modern Posta Teşkilatı'nın kuruluşu ve gelişimi 

   Özdemir, Onur (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan itibaren zaman içinde gelişen ve genişleyen bir haberleşme örgütü vardı. Bu örgüt esas itibarı ile ulak ve menzilhane ikilisinden oluşup, yalnızca devlet hizmetleri için kullanılıyordu. ...
  • Osmanlı İmparatorluğu'nda idari yapının çöküşü 

   Üsküdar, Rıza (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Bu çalışma, Osmanlı idari yapısının çöküş sürecini ele almaktadır. Olaylar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan, idari yapının çöküşünün yoğun hissedildiği XVII. yy sonlarına kadar olan gelişmeleri içermektedir. Osmanlı ...