Advanced Search

Now showing items 1-20 of 52

  • Farklı sosyal çevrelerde ekonomik ve kültürel faktörlerin plastik sanatlar eğitimine yansımaları 

   Kökalan, Başak (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bir ülkenin diğer ülkeler içindeki saygınlığının ve yerinin, o ülke vatandaşlarının çok yönlü eğitimiyle doğru orantılı olduğu nasıl değişmez bir gerçekse, sanatın toplumları birleştirici ve kaynaştırıcı, bireylerin insani ...
  • Resimde kent ve imge 

   Aydın Deveci, Arzu (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Kentlilerin ortaya çıkışlarından itibaren insanlık tarihinin evrimi, öncelikle kent yaşamı ekseninde değişmiş ve gelişmiştir. Bu genel değerlendirme kenti, değişik bilim disiplinlerinin, bilimsel olmayan bigi alanlarının ...
  • Soyut resimde yalınlaştırma 

   Kumlu, Selda (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Resim Sanatının gelişim sürecine bakıldığında doğanın taklidinin reddedilmesi ile birlikte soyutlama sürecinin başladığını görmekteyiz. Nesnelerin dış görünüşlerinden, iç yapılarına ve anlamlarına doğru yön değiştiren sanat ...
  • Türk resim sanatı'nda otoportre 

   Çakaloğlu, Hasan (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Otoportre; sanatçıların, kendi iç dünyasına bir bakışıdır. Ressam; üretim sürecinde doğayı, nesneleri, imgesel bir konuyu yorumladığı gibi, otoportre ile kendi insani merkezine, diğer deyişle özüne ulaşmak ister. Otoportre ...
  • Çağdaş Türk resminde figür ve mekan 

   Sürüm, Aslıhan (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Her sanat eseri bir çabanın, bir düşüncenin ve zorunlu bir sürecin ürünüdür. Sanatsal yaratma eylemi boyunca sanatçı, öznel yaşantısı ve sanatsal araçlar yoluyla bunları, kalıcı, görsel hale getirir. Sanat eserinin oluşum ...
  • 1950'lerden günümüze çağdaş Türk resim sanatında şiddetin analizi 

   Uçak, Hülya (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Sanatın toplumsal yapı ile biçimlendiği bir gerçektir. Sanat yapıtları dönemin sosyo-politik ve kültürel oluşumlarıyla birlikte yapılanmaktadır. Bu da sanatçının dünya görüşü ve içinde bulunduğu toplumla yakından ilişkilidir. ...
  • 1950 sonrası Türk resminde nesne 

   Şen, Serkan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Sanatın gelişim süreci içerisinde hemen her resimde yer alan nesne, her defasında kendisine yeni anlamlar yüklenen bir anlatım aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Türk resminde de sanatçının yaratma eyleminde oluşumunu ...
  • Rönesans dönemi mitolojik konulu resimlerde figür 

   Kurtuluş, Cengiz (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Mitoloji, tanrıları, evreni ve insanın yaradılışını anlatan, toplumlar arası farklılık gösteren, öykü, efsane anlamına gelir. Mitoloji sanatın her döneminde etkili olduğu gibi resim sanatında da varlığını sürdürmektedir. ...
  • Resim sanatında cinsellik ve erotizm imgesi 

   Özgenç, Neslihan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Kendine özgü bütünlüğü içersinde, toplumsal ve kültürel bir varlık olan insan, tüm eylemlerini özünde kendine dönüştürerek ilerlemektedir. Tarih boyunca cinsel eylemlerini de farklı anlayışlara yükleyerek, kendine dönüşüm ...
  • Soyut resimde biçim yüzey ilişkisi 

   Yalım, Yalçın (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Yirminci yüzyıl; geçen yüzyılın naturalist sanat anlayışına, soyut bir sanat anlayışı ile karşı çıkar. Dönemin bilimsel gelişmeleri ve yeni keşifler doğrultusunda insanın doğayı ve nesneleri kavraması ve düşünmesi ...
  • Bauhaus felsefesinin günümüz sanatına etkisi 

   Erdoğdu, Memet (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu araştırma, insanın modern topluma varabilme yolunda, endüstrinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Bauhaus Tasarım Okulu'nun felsefesini ve günümüz sanatına etkilerini incelemek için yapılmıştır. İlk ...
  • Batı kültürüyle etkileşimi açısından Jean Dubuffet ve art brut kavramı 

   Aksoy, Gamze (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   "Uygarlaşma" kavramı alışılagelen kullanımıyla olumlu çağrışımlar uyandırsa da, hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurmakla paralel tutulduğu ölçüde insanın insandan ve doğadan uzaklaşması anlamını da taşımakta ve yabancılaşma ...
  • Türk resim sanatında geleneksel biçim yaklaşımları 

   Ünder, Banu (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Tarihi beş yüz yılı aşan bir süreye dayanan Türk resim sanatının; günümüze kadar devam eden süreç içersinde biçimsel değişikliklere uğrayarak, Osmanlı Devleti zamanında geleneksel boyutunu, batılılaşma eğilimleri ile de ...
  • Türk resim sanatında toplumsal gerçekçi eğilimler 

   Doğan, Fatma (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Yeniler Grubu 'nun 1940 yılında toplumsallık iddiasıyla başlayan sanat anlayışı toplumsal gerçekçi eğilime öncülük etmiştir. Günümüze kadar figüratif yenilenmelerle devam eden bu eğilim; sosyal, kültürel ve ekonomik olayları ...
  • Resim sanatında biçimsel öğe olarak yazı 

   Sak, H. İlker (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Yazı, tarihinde ilk kullanımından günümüze kadar, görsel, işlevsel ve içerik olarak büyük değişimler göstermiştir. Aynı yazı, farklı dil kökenlerinden doğan farklı yazılar halini almış bu yazılar farklı dillerde farklı ...
  • Deformasyon ve figüratif resim 

   Tazegül, Gökay (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Sanata yıkıcı bir özellik katmak, yeni açılımlar için bir ön koşul özelliği oluşturmak, doğal olanı değiştirme ve aynı zamanda yeni bir yapılanma kaygısıyla mümkündür. Gerçekte her sanat alanında olan ve uygulanan yeniden ...
  • Soyut resim sanatında ışık ve renk ilişkileri 

   Çetin, Ayhan (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Renk denilen olgu, ışığın bir elementi olarak varlık kazanmaktadır. Nesnelerin üzerine düşen ışığın bir kısmı nesne tarafından emilir, geriye kalanı ve bize yansıyan ışığı ise nesnenin kendi rengini verir. Işık da ışın ...
  • Resim sanatında renk-içerik, form-içerik ilişkisi 

   Aktürk, Ebru (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Bu araştırmada resim sanatında ifade aracı olan renk ve formun kullanım nedenleri araştırılarak belirli sonuçlara varılmış, renk ve formun içerikle bağlantıları incelenmiştir. İnsan beyninin bilinçaltı görüntüleri ve ...
  • Modern resim sanatında biçim ve parça-bütün ilişkisi 

   Sırcan, Şafak (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Resim sanatında imge-biçim-kurgu diyalektiği, sanat tarihi boyunca işlenen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Biçim; sanatın algıladığımız ve yorumlayabildiğimiz kısmı, özgünlüğün ve yaratıcılığın somuta, gerçeğe ...
  • 1883-1925 yılları arasında Paris'te eğitim alan Türk ressamlar ve yapıtlarının analizi 

   Özpınar, Yasemin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   15.yy'ın sonlarında, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından batılı sanatçıların Osmanlı topraklarına gelmeleri sağlanmış ve kendisinden sonra gelen sultanların çoğu da bu gelişmeyi destekleyen çalışmaları sürdürmüşlerdir. ...