Advanced Search

Now showing items 1-20 of 52

  • 1883-1925 yılları arasında Paris'te eğitim alan Türk ressamlar ve yapıtlarının analizi 

   Özpınar, Yasemin (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   15.yy'ın sonlarında, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından batılı sanatçıların Osmanlı topraklarına gelmeleri sağlanmış ve kendisinden sonra gelen sultanların çoğu da bu gelişmeyi destekleyen çalışmaları sürdürmüşlerdir. ...
  • 19. yüzyıl sonrası resim sanatında ve Türk resminde toplumsal gerçekçi eğilimler 

   Çiçek, Volkan (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   Toplumsal gerçekçi eğilimi savunan ve toplumun bir parçası olan sanatçı, yaşadığı çevrenin toplumsal özellikleri içinde, toplum yaşamında var olan olayları ve kültürü, sanatsal ifade biçimi olarak kendisine konu almaktadır. ...
  • 1950 sonrası Türk resminde nesne 

   Şen, Serkan (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Sanatın gelişim süreci içerisinde hemen her resimde yer alan nesne, her defasında kendisine yeni anlamlar yüklenen bir anlatım aracı olarak varlığını sürdürmektedir. Türk resminde de sanatçının yaratma eyleminde oluşumunu ...
  • 1950'lerden günümüze çağdaş Türk resim sanatında şiddetin analizi 

   Uçak, Hülya (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Sanatın toplumsal yapı ile biçimlendiği bir gerçektir. Sanat yapıtları dönemin sosyo-politik ve kültürel oluşumlarıyla birlikte yapılanmaktadır. Bu da sanatçının dünya görüşü ve içinde bulunduğu toplumla yakından ilişkilidir. ...
  • 1980 sonrası Türk resim sanatının örgütlenmesi 

   Başaran, Şeyma (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Bu araştırmada Türkiye'de 1980 ve sonrası resim sanatı ve resim sanatının günümüz koşullarında bir piyasaya dönüşmesi ve küresel sanata adapte olma süreciyle sanat piyasasına etki eden aktörlerin üzerinde durulmuştur. Bu ...
  • Antropomorfizm kavramı ve sanatta hayvan imgesi 

   Akçaoğlu, Zeliha; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Kaya, Şule (Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   İnsanlık tarihi boyunca, insan ve hayvan varlıkları sürekli etkileşim halinde olmuştur. Bu etkileşimleri temsil etme açısından hayvan imgesi, ilk çağlardan günümüze kadar sanatın çeşitli disiplinlerinde yer edinmiştir. ...
  • Avangard kuram bağlamında manzara resminde kolaj 

   Araz Ay, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Lakot, Şeyma (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2022)
   Doğa, sanat tarihi boyunca sanatçının ilham kaynağı olmuştur. Bu birliktelik ile beraber sanatın insana dair, insanın da doğaya dair bir yakınlık içerisinde olması, sanatın, insanın yaşam döngüsü içerisinde karşılaştığı ...
  • Batı kültürüyle etkileşimi açısından Jean Dubuffet ve art brut kavramı 

   Aksoy, Gamze (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   "Uygarlaşma" kavramı alışılagelen kullanımıyla olumlu çağrışımlar uyandırsa da, hızla ilerleyen teknolojiye ayak uydurmakla paralel tutulduğu ölçüde insanın insandan ve doğadan uzaklaşması anlamını da taşımakta ve yabancılaşma ...
  • Bauhaus felsefesinin günümüz sanatına etkisi 

   Erdoğdu, Memet (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu araştırma, insanın modern topluma varabilme yolunda, endüstrinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Bauhaus Tasarım Okulu'nun felsefesini ve günümüz sanatına etkilerini incelemek için yapılmıştır. İlk ...
  • Bin yıl boyunca Macar ile Türk Türk ile Macar resmi üzerine bir inceleme 

   Szabo, Beata (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu tez konusu; Macar Resim Sanatı ve Türk Resim Sanatı'nın özellikle duvar resim olmayan, farklı teknikler ya da farklı malzemelerle yapılmış olan tablo resim sanatının 12-21. yüzyıl arasında kalan döneminin tarihsel süreci ...
  • Çağdaş sanatta groteskin estetiği 

   Gündüz, Deniz (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   21.yy sanatını kısımlara ayırmayı, çerçeveye sokmayı amaçlayan tutum, kavramsal, çağdaş, postmodern, güncel gibi bazen eserlerin bulunduğu zamana, bazen de içeriklerine dair, anlamları üzerinde fikir birliğine varılmamış ...
  • Çağdaş Türk resminde figür ve mekan 

   Sürüm, Aslıhan (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Her sanat eseri bir çabanın, bir düşüncenin ve zorunlu bir sürecin ürünüdür. Sanatsal yaratma eylemi boyunca sanatçı, öznel yaşantısı ve sanatsal araçlar yoluyla bunları, kalıcı, görsel hale getirir. Sanat eserinin oluşum ...
  • Deformasyon ve figüratif resim 

   Tazegül, Gökay (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Sanata yıkıcı bir özellik katmak, yeni açılımlar için bir ön koşul özelliği oluşturmak, doğal olanı değiştirme ve aynı zamanda yeni bir yapılanma kaygısıyla mümkündür. Gerçekte her sanat alanında olan ve uygulanan yeniden ...
  • Doğa görünümlerinin sanal uzaya yansımasının dijital sanat bağlamında incelenmesi 

   Araz, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   20. yy. ortalarından itibaren sanatçıların malzeme arayışına girdiği ve çalışmalarında birçok farklı yöntemi kullandıkları görülmektedir. Bilgisayar sistemlerindeki gelişim, medya araçlarının sanatçılar tarafından kullanılması ...
  • Dışavurumcu Türk resminde biçim bozma 

   Ergin, Hatice Kübra, [tarih] (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   Sanatta "ifade" her şekilde, sanatçının yaratma eylemi sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Dolayısıyla, "İfadecilik" kavramı da, "sanatçı" kavramıyla aynı anda varolagelmistir. Ancak. 20. yüzyıl başlarındaki ortama, siyasal ...
  • Eren Eyüboğlu'nun resim sanatında kültürel imge olarak ikonografik etkiler 

   Azra, Güldane; Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı; Atan, Bişeng (Anadolu Üniversitesi -Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2021)
   İkonografi, Hristiyanlık tarihinin başlangıcından, geleneksel resim anlayışına karşı anlayışların geliştiği döneme kadar resim sanatında önemini korumuştur. Tarihsel süreçte sanat tarihindeki gelişmeler resim tekniğindeki ...
  • Farklı sosyal çevrelerde ekonomik ve kültürel faktörlerin plastik sanatlar eğitimine yansımaları 

   Kökalan, Başak (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bir ülkenin diğer ülkeler içindeki saygınlığının ve yerinin, o ülke vatandaşlarının çok yönlü eğitimiyle doğru orantılı olduğu nasıl değişmez bir gerçekse, sanatın toplumları birleştirici ve kaynaştırıcı, bireylerin insani ...
  • Fotoğrafın icadının resim sanatına etkileri ve fotogerçekçilik 

   Çakmakçı, Mavi (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   19. yy.ın en büyük buluşlarından biri olan "Fotoğraf Makinası"nın elde ettiği görüntü ile fotoğrafa konu alınan nesne arasındaki benzerlik, fotoğrafı diğer sanat türleri arasında farklı bir konuma yerleştirmiştir. Fotoğraf ...
  • Gerçekçilikten yeni gerçekçiliğe 

   Bozkurt, Ahmet, 1975- yazar (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Bu araştırmada, 18. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal anlamda gerçekçi eğilimleri olan sanatçılardan başlanılarak, 19. Yüzyılın ikinci yarısında resimsel anlamda ortaya çıkan "Gerçekçilik" kavramından, 1960'larda farklı ...
  • Görsel anlatımda simetrinin yeri 

   Reisoğlu, Onan Onur (Anadolu Üniversitesi, 2010)
   İnsanlık tarihi boyunca, sanat eseri olduğu kabul edilmiş pek çok şey farklı amaçlar güdülerek gerçekleştirilmiş ve yine başka başka birçok etken doğrultusunda farklılaşmıştır. Ancak bu eserlerin birçoğu farklılıklarına, ...